Ochrona praw człowieka, praw dziecka, praw obywatela i autonomii rodziny w społeczeństwie i państwie; wspieranie poszanowania i poszerzania autonomii rodziny.

Fundacja Wolne Społeczeństwo posiada osobowość prawną. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami jej terytorium. Fundacja opiera swą działalność o dobrowolne datki ofiarowywane na urzeczywistnianie jej celów; może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie swych celów, pobierając za nią opłaty nie przekraczające jej kosztu; a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Fundacja nie przeznacza na wynagrodzenie swego pracownika lub członka swego organu środków pieniężnych, finansowych lub materialnych, które nie zostały przekazane jej wraz z oświadczeniem o woli ofiarodawcy lub osoby dokonującej dotacji ich przeznaczenia na wynagrodzenie pracownika lub członka organu Fundacji. Fundacja jest reprezentowana i działa na podstawie statutu w brzmieniu z dnia 19 grudnia 2016 r., zgodnie z publicznymi zobowiązaniami Fundacji. Fundację nadzorować może właściwy sąd na wniosek Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z uwzględnieniem późniejszych zmian tej ustawy.

Fundacja Wolne Społeczeństwo
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań (Poland)

e-mail: fws@wolnespoleczenstwo.org1
fax.: 0048 61 666 10 59
tel.: 0044 330 325 0405, tylko w uzgodnionych sprawach2

ActivityPub: @fws@ap.wolnespoleczenstwo.org

Numer KRS: 0000655392
NIP: 7831751936
REGON: 366200942  1. Klucz publ.

  2. Istotne rządowe naruszenia prywatności w niechronionej telefonii. W Polsce i innych krajach europejskich służby rządowe nielegalnie sledzą osoby i określają powiązania między nimi.