Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r.
STATUT FUNDACJI WOLNE SPOŁECZEŃSTWO

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Wolne Społeczeństwo, i zwana jest 
dalej: Fundacją.

2. Fundacja wykorzystuje środki pieniężne, finansowe i materialne wyłącznie 
dla urzeczywistniania celów o istotnej wartości społecznej.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Podstawą działania Fundacji są przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach, oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 
granicami jej terytorium.

2. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

3. Fundacja została utworzona na czas nieograniczony.

§ 3

Fundacja może współdziałać z organizacjami mającymi wspólne z nią cele na 
terytorium Rzeczypospolitej oraz poza tym terytorium, może współtworzyć 
takie organizacje, wspierać je i finansować lub współfinansować ich 
działania służące urzeczywistnianiu celów Fundacji.

§ 4

Fundacja opiera swą działalność o dobrowolne datki ofiarowywane na 
urzeczywistnianie jej celów; może prowadzić działalność odpłatną pożytku 
publicznego w zakresie swych celów, pobierając za nią opłaty nie 
przekraczające jej kosztu; a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników.

§ 5

Fundacja używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

II. Cele i środki działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

(1) ochrona praw i uprawnień osób fizycznych i prawnych do ochrony wolności 
człowieka i jego nietykalności osobistej, do ochrony życia rodzinnego, 
wolności tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, partii 
politycznych, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji;

(2) ochrona praw człowieka, praw dziecka, praw obywatela i autonomii rodziny 
w społeczeństwie i państwie;

(3) wspieranie poszanowania i poszerzania autonomii rodziny w społeczeństwie 
i państwie;

(4) udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego w ochronie praw 
rodziny, praw człowieka i praw dziecka oraz praw obywatela i swobód 
obywatelskich przed samowolą państwową, urzędową, korporacyjną, kościelną 
lub grup zawodowych, wyznaniowych i politycznych;

(5) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej dla dzieci i rodzin w 
sprawach ochrony życia rodzinnego w postępowaniach sądowych i wobec organów 
państwowych, organizacji społecznych, kościołów i grup zawodowych, 
wyznaniowych i politycznych, oraz tworzenie warunków działań podmiotowych 
rodzin i dzieci w sprawach ochrony należnych im praw;

(6) opieka nad Polonią i Polakami za granicą w państwach częstej obecności i 
pracy wielu polskich rodzin z dziećmi, w Europie Zachodniej: w Niemczech, 
Belgii, Holandii, Luksemburgu, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, a także w Europie Północnej: w Danii, 
Szwecji, Finlandii, Norwegii, Islandii, i w Europie Południowej: w Austrii, 
we Włoszech, w Grecji i na Malcie;

(7) wspieranie organizacji polonijnych i polskich organizacji działających 
poza granicami terytorium Rzeczypospolitej, które udzielają pomocy polskim 
rodzinom w odzyskiwaniu dzieci, przywracaniu im opieki rodzicielskiej i w 
utrzymywaniu z nimi emocjonalnych więzi rodzinnych, udzielają pomocy 
dzieciom i rodzicom w trudnych sytuacjach życiowych, oraz otaczają 
szczególną opieką samotne matki i ojców;

(8) ochrona praw dziecka, w szczególności polskich dzieci w rodzinach 
zastępczych, adopcyjnych, przysposabiających;

(9) tworzenie oraz pomoc i wsparcie w tworzeniu polskich rodzin zastępczych 
lub polskiego pogotowia rodzinnego w Niemczech, Belgii, Holandii, 
Luksemburgu, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, 
Szwajcarii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Islandii, Austrii, we 
Włoszech, w Grecji i na Malcie;

(10) wspieranie tworzenia i utrzymywania punktów informacyjno-doradczych dla 
Polaków poza granicami terytorium Rzeczypospolitej;

(11) pomoc doraźna w zakresie celów Fundacji, obejmująca udzielanie 
informacji o prawach polskich rodzin w kraju zamieszkania, i o możliwościach 
uzyskania porad prawnych oraz zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych;

(12) pomoc rodzinom i dzieciom w powrocie do Polski;

(13) wspieranie poszanowania i poszerzania osobistych wolności, swobód i 
praw obywatelskich w zakresie ochrony środowiska i zdrowia, ochrony 
konsumentów, ochrony własności przemysłowej, ochrony równości oraz 
niedyskryminacji obywateli i członków społeczeństwa, społeczności i rodziny.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego zarówno odpłatną, 
jak i nieodpłatną, w zakresie celów wskazanych Statutem.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

(2.1) prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego wolności społecznej i 
obywatelskiej;

(2.2) rozpowszechnianie informacji o ochronie i wspieraniu wolności 
społecznej i obywatelskiej;

(2.3) udostępniania środków ochrony wolności oraz praw człowieka i dziecka, 
swobód obywatelskich i praw rodziny;

(2.4) wspieranie starań o ochronę rodziny i jej bezpieczeństwo;

(2.5) organizowanie wystąpień wspierających wolność społeczną i obywatelską;

(2.6) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych dla ochrony 
wolności społecznej i obywatelskiej, oraz autonomii rodziny;

(2.7) wspieranie w zakresie celów Fundacji tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów 
obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

3. Dla urzeczywistniania celów obejmujących działalność pożytku publicznego, 
Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w następującym 
zakresie:

(3.1) rozpowszechniania wiedzy o sposobach ochrony wolności oraz praw 
człowieka i dziecka, swobód obywatelskich i praw rodziny, a także 
wspomagania rozwoju demokracji;

(3.2) udostępniania środków ochrony wolności oraz praw człowieka i dziecka, 
swobód obywatelskich i praw rodziny;

(3.3) ochrony rodziny i wspierania starań o jej bezpieczeństwo;

(3.4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji rodziny niezależnej od 
państwa i autonomicznej w swych dziejowo ukształtowanych zadaniach;

(3.5) ochrony i pielęgnowania narodowych, kulturowych i językowych źródeł 
tożsamości dziecka i rodziny.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalność gospodarczej.

III. Organy Fundacji

§ 9

1. Organami władz Fundacji są:

(1.1) Rada;

(1.2) Zarząd.

2. Organ Fundacji zostaje powołany z chwilą powołania jego członków w 
liczbie nie mniejszej niż wymagana Statutem.

3. Organ Fundacji jest zawieszany na czas, w którym liczba jego członków 
pozostaje mniejsza niż wymagana Statutem.

4. Zawieszenie organu Fundacji nie skutkuje zniesieniem członkostwa w 
organie.

5. Decyzje oraz rozstrzygnięcia w sprawach Fundacji podejmowane są w postaci 
uchwał określających zakres przedmiotowy i treść decyzji lub 
rozstrzygnięcia, czas podejmowania uchwały, oraz wskazujących podmiot 
podejmujący uchwałę: organ Fundacji lub członka albo członków organu 
Fundacji.

6. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały są podejmowane wyłącznie przez 
powołany i nie zawieszony organ Fundacji w zakresie jego zadań określonych w 
Statucie.

7. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały organu Fundacji podejmowane są 
w głosowaniu bezwzględną większością głosów stanowiącą liczbę większą od 
połowy liczby wszystkich członków tego organu.

8. Przekazanie Zarządowi oświadczenia o rezygnacji ze swego członkostwa w 
organie Fundacji przez nie będącego jedynym członkiem Zarządu członka organu 
Fundacji znosi z chwilą przekazania oświadczenia członkostwo w organie 
Fundacji objęte oświadczeniem.

9. Zniesienie członkostwa w Zarządzie jedynego członka Zarządu następuje 
wyłącznie albo (A) z chwilą przekazanie Radzie oświadczenia o jego 
rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, jeśli Rada została powołana i nie jest 
zawieszona, albo (B) z chwilą wykonania uchwały o likwidacji Fundacji, jeśli 
Rada nie została powołana albo jest zawieszona.

10. Postanowienia Statutu dotyczące odwołania członka organu Fundacji i 
skutku odwołania członka organu Fundacji stosuje się odpowiednio do 
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w organie Fundacji i do jego skutku.

§ 10

1. Rada właściwa jest do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć we wszystkich 
sprawach Fundacji, z wyjątkiem spraw przydzielonych Statutem do zadań 
Zarządu.

2. Zadaniem Rady jest sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji. Rada 
kontroluje działalność Fundacji nie rzadziej niż raz w roku.

3. Rada składa się z członków Rady w liczbie nie mniejszej niż dwóch i nie 
większej niż czterech, jeśli nie została zawieszona. Członków Rady powołuje 
Rada, jeśli została powołana i nie została zawieszona. Członków Rady 
powołuje Zarząd, jeśli Rada nie została powołana albo została zawieszona.

4. Do wyłącznych zadań Rady należą w szczególności:

(4.1) powołanie i odwołanie członka Zarządu;

(4.2) powołanie i odwołanie członka Rady;

(4.3) określanie głównych kierunków działania Fundacji;

(4.4) zmienianie Statutu w zakresie nie obejmującym celów Fundacji;

(4.5) kontrola działań podjętych przez Zarząd;

(4.6) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;

(4.7) kontrolowanie stosunków między Fundacją a osobami udzielającymi jej 
wsparcia;

(4.8) coroczne stwierdzanie na wniosek Zarządu wykonania przez Zarząd jego 
zadań (udzielanie absolutorium), sporządzanie sprawozdań i wniosków z 
kontroli;

(4.9) publikowanie sprawozdań z działalności Fundacji.

5. Rada odwołuje lub powołuje członka Zarządu lub członka Rady uchwałą Rady 
podjętą w głosowaniu, w którym głos członka Rady będącego fundatorem jest 
głosem jawnym.

6. Rada powołuje członka Zarządu na wniosek członka Zarządu, jeśli w wyniku 
powołania członka Zarządu liczba członków Zarządu nie będzie większa niż 
liczba dopuszczona Statutem, a bez takiego wniosku wyłącznie wówczas, gdy 
liczba członków Zarządu jest mniejsza niż wymagana Statutem.

7. Stosując do swych czynności odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące 
czynności Rady, członek Rady będący jedynym członkiem Rady powołuje lub 
odwołuje członka Zarządu, gdy Zarząd jest zawieszony.

8. Rada może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym Rady w określonych sprawach 
lub w określonym czasie, jeśli Statut nie stanowi inaczej.

9. Treść każdego sprawozdania Rady określana jest uchwałą Rady podjętą 
jednogłośnie przez członków Rady.

10. O podjęciu albo niepodjęciu uchwały w głosowaniu Rady, w którym nie 
osiągnięto większości głosów członków Rady, rozstrzyga głos jawny członka 
Rady będącego fundatorem, jeśli jest on jedynym członkiem Rady będącym 
fundatorem.

11. Wykluczone jest każde jednoczesne członkostwo w Zarządzie i członkostwo 
w Radzie tej samej osoby.

12. Członek Rady nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

13. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu Rzeczypospolitej za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.

14. Rada może odwołać członka Zarządu wyłącznie po uprzednim umożliwieniu 
ciągłości reprezentowania Fundacji przez Zarząd.

15. Po powołaniu członka albo członków Zarządu przez Radę może ona zostać 
zawieszona na czas określony jednogłośną uchwałą jej członków określającą 
czas jej zawieszenia.

16. Jeśli Rada nie została powołana albo została zawieszona, jej zadania i 
uprawnienia, z wyłączeniem czynności sprawowania kontroli nad działalnością 
Fundacji, kontroli działań podjętych przez Zarząd, rozpatrywania sprawozdań 
Zarządu, corocznego stwierdzania na wniosek Zarządu wykonania przez Zarząd 
jego zadań (udzielania absolutorium), a także sporządzania sprawozdań i 
wniosków z kontroli, wykonuje Zarząd do czasu powołania Rady albo upływu 
czasu jej zawieszenia, stosując do swych czynności odpowiednio postanowienia 
Statutu dotyczące czynności Rady lub jej członka.

17. Jeśli organy Fundacji nie zostały powołane albo jeśli Zarząd jest 
zawieszony i nie powołano członka Rady albo odwołano każdego członka Rady, 
fundator powołuje lub odwołuje członka albo członków Zarządu, stosując do 
swych czynności odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące czynności Rady 
lub jej członka.

18. Członek Rady może otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrot 
uzasadnionych kosztów.

§ 11

1. Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Fundacji zgodnie z 
uchwałami Rady; reprezentuje Fundację; jest upoważniony do zaciągania 
zobowiązań majątkowych Fundacji.

2. Zarząd jest jednoosobowy albo wieloosobowy. Zarząd jednoosobowy składa 
się z członka Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z dwóch albo trzech 
członków Zarządu.

3. Członek Zarządu jednoosobowego jest uprawniony do reprezentowania 
Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych Fundacji samodzielnie.

4. Członek Zarządu wieloosobowego jest uprawniony do reprezentowania 
Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych Fundacji łącznie z innym 
członkiem Zarządu.

5. Zarząd publikuje powiadomienie o sposobie reprezentowania Fundacji.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu Rzeczypospolitej za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.

7. Członkowie Zarządu wieloosobowego uzgadniają istotne czynności Zarządu w 
miarę potrzeb lub na żądanie Rady, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

8. Do zadań Zarządu należy:

(8.1) urzeczywistnianie celów Fundacji;

(8.2) wykonywanie uchwał Rady;

(8.3) sporządzanie planów pracy i budżetu;

(8.4) zarządzenie majątkiem Fundacji;

(8.5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 
Fundacji;

(8.6) reprezentowanie Fundacji;

(8.9) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Zarządu wraz z 
wnioskami o stwierdzanie wykonania przezeń jego zadań (udzielanie 
absolutorium).

9. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 
związku z funkcją pełnioną w Zarządzie w łącznej wysokości miesięcznej nie 
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

IV. Majątek i fundusze Fundacji

§ 12

1. Majątek Fundacji powstaje:

(1.1) z dochodów z praw przysługujących Fundacji, z nieruchomości i 
ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Fundacji;

(1.2) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane wyłącznie na 
kontach Fundacji.

3. Fundacja nie przeznacza na wynagrodzenie swego pracownika lub członka 
swego organu środków pieniężnych, finansowych lub materialnych, które nie 
zostały przekazane jej wraz z oświadczeniem o woli ofiarodawcy lub osoby 
dokonującej dotacji ich przeznaczenia na wynagrodzenie pracownika lub 
członka organu Fundacji.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji 
podejmuje Zarząd.

6. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim 
majątkiem w stosunku do członków swych organów lub swych pracowników oraz 
osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
co do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej: osobami bliskimi.

7. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków swych organów lub 
swych pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, w szczególności przekazanie takie nie może następować 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

8. Wykorzystanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich jest niedopuszczalne.

9. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy, oraz ich 
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.

V. Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji, regulacje pozastatutowe

§ 13

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu w zakresie celów Fundacji, a także 
uchwałę o likwidacji Fundacji, (A) podejmują członkowie Rady wraz z 
członkami Zarządu w głosowaniu jawnym  kwalifikowaną większością głosów 
równą lub większą niż dwie trzecie części (A.1) liczby łącznej członków 
Zarządu oraz członka albo członków Rady, albo (A.2) liczby członków samego 
Zarządu, jeśli członka albo członków Rady nie powołano albo każdego członka 
Rady odwołano przed czasem podejmowania uchwały; albo (B) podejmuje jedyny 
członek Zarządu, jeśli w czasie podejmowania uchwały Zarząd jest jedynym 
organem Fundacji i składa się z jednego członka Zarządu.

2. W treści uchwały o likwidacji Fundacji wskazuje się likwidatora Fundacji 
i określa sposób likwidacji Fundacji oraz bezpośrednie przeznaczenie na cele 
likwidowanej Fundacji całego jej majątku pozostającego po wypełnieniu 
wszelkich zobowiązań Fundacji, lub jego przekazanie innej fundacji albo 
fundacjom, za jej albo ich zobowiązaniem do jego spożytkowania wyłącznie na 
cele likwidowanej Fundacji.

3. Fundacja zostaje zlikwidowana poprzez wykonanie uchwały o jej likwidacji.

§ 14

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu zastosowanie mają przepisy 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.