Dnia 5 marca 2017 r.

ZASADY FUNDACJI WOLNE SPOŁECZEŃSTWO
obsługi publicznej zbiórki pieniężnej na pomoc prawną dla dziecka i rodziny

Fundacja Wolne Społeczeństwo z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej: Fundacją, 
zobowiązuje się w indywidualnej sprawie dziecka i rodzica poprzez publiczne 
wskazanie przez Fundację celu i konta bankowego dla pomocy prawnej, do 
nieodpłatnych:

(I) obsługi w czasie do dnia osiągnięcia pełnoletności przez dziecko zabrane 
rodzicowi albo rodzicom z naruszeniem prawa, albo do dnia likwidacji 
Fundacji, pieniężnej zbiórki publicznej na cele pomocy prawnej dla tego 
dziecka związanej z zabraniem go spod opieki rodzicielskiej, oraz związanej 
ze skutkami tego zabrania, zwanej dalej: Zbiórką, oraz

(II) obsługi wydatkowania do końca roku, w którym upłynie dziesięć lat od 
dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, albo do dnia likwidacji 
Fundacji, zgromadzonych środków zgodnie z celami Zbiórki i jednogłośnie 
wyrażaną wolą Fundacji oraz wolą rodziców tego dziecka albo rodzica lub 
innego członka rodziny tego dziecka,

a w szczególności do nieodpłatnych czynności:

(1) publicznego ogłaszania Zbiórki za pomocą wszelkich środków przekazu 
informacji, w szczególności za pomocą Internetu, telewizji, prasy, 
publikacji książkowej, ulotek, plakatów w zakresie uznanym za stosowny i 
zgodny z możliwościami Fundacji przez jej zarząd;

(2) przyjmowania każdej zgodnej z prawem wpłaty w granicach Zbiórki na 
wyodrębnione wyłącznie do jej wykonywania konto bankowe Fundacji prowadzone 
przez bank: Raiffeisen Bank Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Grzybowskiej nr 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. 
Gosp. pod numerem KRS 14540 (NIP: 526-020-58-71, kod SWIFT: RCBWPLPW, tel.: 
0048223477000, fax: 0048223477001, NIP UE: PL 5260205871, Regon: 010000854, 
kod LEI: 259400B9NW8RT98P1F72), albo inny podmiot w przypadku zawieszenia 
lub zaprzestania przez wskazaną spółkę działalności, zwany dalej: Bankiem;

(3) dokonywania wypłaty ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie w 
ramach Zbiórki wraz ich z bankowymi odsetkami wyłącznie w przypadku 
pisemnego wyrażenia przez zarząd Fundacji i przez rodziców dziecka albo 
rodzica lub innego członka rodziny dziecka woli takiej wypłaty;

(4) publicznego zaświadczania o wykonywaniu zobowiązań w ramach Zbiórki 
zgodnie z ich treścią oraz z celami Fundacji na żądanie rodziców dziecka 
albo żądanie rodzica lub innego członka rodziny dziecka lub osoby, która 
przekazała środki pieniężne w ramach Zbiórki, lub organu uprawnionego do 
nadzoru nad Fundacją, raz w miesiącu w odniesieniu do każdego podmiotu 
żądającego;

(5) przedstawienia raz w miesiącu na żądanie rodziców dziecka albo żądanie 
rodzica lub innego członka rodziny dziecka powiadomienia o wpłatach wraz z 
bankowymi odsetkami i wydatkach czynionych w granicach celów Zbiórki, 
obejmującego wskazanie każdego podmiotu, który przyjął kwotę albo kwoty 
wypłacone ze środków zgromadzonych w ramach Zbiórki lub z ich odsetek 
bankowych;

(6) przekazania wszelkich nie wykorzystanych przed upływem dziesięciu lat od 
dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności środków pieniężnych zebranych w 
Zbiórce wraz z bankowymi odsetkami na pomoc prawną dla innej osoby 
małoletniej mającej obywatelstwo polskie i zabranej rodzicowi poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej;

(7) wystąpienia do Banku na żądanie rodziców dziecka albo żądanie rodzica 
lub innego członka rodziny dziecka o potwierdzenie informacji zawartej w 
powiadomieniu o wpłatach i wydatkach czynionych w granicach celów Zbiórki, 
jeśli osoba żądająca zobowiąże się dokonać zapłaty Bankowi za potwierdzenie 
według cennika usług Banku;

(8.A) przekazania w przypadku likwidacji Fundacji sumy nie wypłaconych w 
granicach celów Zbiórki środków zgromadzonych w ramach Zbiórki i ich 
bankowych odsetek na konto albo konta bankowe pisemnie wraz z dotyczącym tej 
sumy pisemnym zobowiązaniem do wydatkowania jej na cele Zbiórki wskazane 
celem tego przekazania przez rodziców dziecka albo przez rodzica lub innego 
członka rodziny dziecka przed upływem trzech miesięcy od powiadomienia go 
albo ich o likwidacji Fundacji i potrzebie wskazania konta bankowego,

(8.B) albo przekazania w takim przypadku tej sumy w sposób określony dla 
likwidacji Fundacji jej statutem, w braku pisemnego i opatrzonego dotyczącym 
jej pisemnym zobowiązaniem do wydatkowania jej na cele Zbiórki wskazania 
konta bankowego przez rodziców dziecka albo przez rodzica lub innego członka 
rodziny dziecka przed upływem trzech miesięcy od pisemnego powiadomienia go 
albo ich o likwidacji Fundacji i potrzebie wskazania konta bankowego.

Do powyższych czynności Fundacja jest zobowiązana od chwili upublicznienia 
Zbiórki do końca trzeciego miesiąca upływającego pod dniu, w którym upłynie 
dziesięć lat od dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, albo do dnia 
likwidacji Fundacji, jeśli jej likwidacja nastąpi przed upływem 
dziesięciu lat od dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Fundacja nie przeznacza na wynagrodzenie swego pracownika lub członka swego 
organu lub na własną działalność środków pieniężnych, finansowych lub 
materialnych pochodzących ze zbiórki na pomoc prawną dla dziecka i rodziny.

Fundacja Wolne Społeczeństwo
www.wolnespoleczenstwo.org/pl/fws/
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland)
e-mail: fws@wolspo.org, fax.: 0048 61 666 10 59, tel.: 0044 330 325 0405
Numer KRS: 0000655392, NIP: 7831751936, REGON: 36620094200000