http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundacje---nadzor/

Fundacje - nadzór

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 46, poz. 203 ze zm.) Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem 
dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania 
ministra.

Fundacje mają obowiązek składania właściwemu ministrowi corocznie sprawozdań 
z działalności (art. 12 ust.2 ustawy o fundacjach), w terminie najpóźniej do 
dnia 31 grudnia danego roku za rok ubiegły.

Sprawozdanie sporządza się odrębnie za każdy rok w układzie i zakresie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w 
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, 
poz. 529 ze zm.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja 
nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu 
przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym 
przedstawia w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości.

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut 
fundacji nie stanowi inaczej – wówczas powinno być podpisane tak jak stanowi 
statut w zakresie oświadczeń woli lub reprezentacji.

Z obowiązku sprawozdawczego nie zwalnia nieprowadzenie działalności w danym 
okresie sprawozdawczym. W takim przypadku należy przede wszystkim 
poinformować o tym fakcie i przedstawić te dane, które są możliwe w takiej 
sytuacji.            

Informujemy ponadto, że organy fundacji zobowiązane są do aktualizacji 
postanowień w statutach  i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w 
zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych 
danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w 
Ministerstwie Sprawiedliwości Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.