Szanowni Państwo!

Polskie prawo nie pozwala na "adopcję zagraniczną" ani na jakiekolwiek wydawanie lub sprzedawanie obywateli za granicę niezależnie od ich wieku. To, co mówią (partyjni lub skorumpowani) sędziowie, nie jest prawem. Posłowie nie pomagają w ochronie praw, lecz w ich naruszaniu; otrzymują wynagrodzenia za służenie kierownictwom partii politycznych w działaniach obejmujących ukrywanie przestępstw popełnianych przez osoby i grupy osób wspierających te partie polityczne. Zwracanie się do posłów jest bezcelowe w sprawach ochrony rodziny lub dziecka. Zachęcanie ludzi do proszenia polityków o pomoc jest szkodliwe. Należy egzekwować odpowiedzialność karną posłów i innych polityków, w szczególności Andrzeja Dudy, a nie zwracać się do nich o pomoc. To są przecież sprawcy przestępstw przeciwko dziecku i rodzinie!

Wykorzystywanie dzieci jest bardzo dochodowe, a w niedemokratycznych państwach nie wiąże się z odpowiedzialnością, ponieważ nie jest ona obecnie egzekwowana inaczej niż przez sądy krajowe. ONZ i Europejski Trybunał Praw Człowieka są atrapami. W Polsce sądy są obecnie podporządkowane partiom politycznym, które wybierają sędziów, a nie obywatelom. Bez oddania sądów społeczeństwu jedynymi środkami egzekucji prawa będą środki pozaprawne. Trzeba albo naprawić sądownictwo albo organizować pozaprawne działania w sprawach osób wykorzystujących dzieci.

Polskie prawo nie przewiduje "adopcji", lecz wyłącznie "przysposobienie". Instytucja przysposobienia jest instytucją prawa polskiego i ma treść prawną wyłącznie w systemie prawa polskiego. Na tę treść składają się wszelkie reguły postępowania sądowego i administracyjnego zapewniające ochronę dziecka pod opieką osób niespokrewnionych, a także jednolity charakter narodowy, kulturowy i polityczny Rzeczypospolitej umożliwiający taką ochronę. Tylko w takich warunkach instytucja ta może mieć w Polsce demokratyczną podstawę akceptacji. Przepis pozwalający na zmianę miejsca zamieszkania dziecka "przysposobionego" na miejsce poza granicami Rzeczypospolitej nie pozwala na pozbawianie dziecka możności korzystania z obywatelstwa polskiego ani ochrony systemu prawa polskiego. Przepis ten pozwala na pobyt dziecka za granicą w związku z wyjazdem jego opiekunów. Nie pozwala na wydawanie dziecka osobom nie gwarantującym dziecku utrzymania dlań ochrony sprawowanej przez organy Rzeczypospolitej. Prawo Unii Europejskiej nie pozwala na przeprowadzanie adopcji przez obce dla dziecka sądy ani na zabieranie dzieci z rodzin. Przepis art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 nie przekazuje jurysdykcji, a art. 8 tego rozporządzenia przekazuje ją tylko w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie jej pozbawiania; nie ma też podstawy traktatowej dla zabierania dzieci w Unii Europejskiej. Wymuszone zaginięcia dzieci stanowią zbrodnię określoną prawem międzynarodowym.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) może udostępniać treści tylko zgodnie ze swymi celami organizacyjnymi, jednak obecnie skupia się na postępowaniu karnym przeciwko Andrzejowi Dudzie winnemu pomocnictwa lub poplecznictwa w uprowadzaniu dzieci i ich wykorzystywaniu.

Z pomocą SWS można starać się o ochronę rodziny poprzez: (1) działania w ramach Inicjatywy Oddajcie Sądy Społeczeństwu celem doprowadzenia do wybierania przez obywateli 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, a później --- kandydatów na sędziów wszystkich sądów; (2) wspieranie Inicjatywy Otwartych Postępowań Sądowych w zakresie postępowania karnego przeciwko A. Dudzie; (3) wspieranie Inicjatywy Ochrony Rodziny Przed Państwowym Bezprawiem w zakresie starania o pełną ratyfikację przez Polskę oraz USA Konwencji o prawach dziecka (prawo do skargi), oraz Międzynarodowej Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. W przypadku dysponowania umiejętnościami lub treściami mogącymi posłużyć inicjatywom, SWS prosiłoby o ich przedstawienie.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo

Jak wspierać inicjatywę ochrony rodziny przed państwowym bezprawiem?