PETYCJA W SERWISIE WWW.PETITIONGO.ORG / PETITIONGO.ORG PETITION:

https://petitiongo.org/pl/petition/initiative-for-family-protection-in-europe (formularz w języku polskim);

https://petitiongo.org/en/petition/initiative-for-family-protection-in-europe (the form in English).

Powody polskiej inicjatywy: międzynarodowy system wykorzystywania polskich dzieci.


Do:

Rady Europy, państw Rady Europy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów

apelujemy o:

(1) zakazanie każdej adopcji zagranicznej za wyjątkiem adopcji dokonywanej przez osobę spokrewnioną z adoptowanym dzieckiem, lub dokonywanej za osobistą zgodą głowy państwa z konieczności ochrony życia lub zdrowia dziecka;

(2) zobowiązanie każdego sądu orzekającego o adopcji lub ustanowieniu opieki zastępczej dla dziecka do powiadamiania rodziny i krewnych tego dziecka o potrzebie opieki, i do powierzania opieki zastępczej lub adopcyjnej w pierwszej kolejności osobie z nim spokrewnionej, która może i chce objąć je opieką;

(3) zapewnianie każdemu dziecku adoptowanemu lub objętemu opieką zastępczą, jak również jego rodzinie, możliwości utrzymywania ich więzi rodzinnych;

(4) zobowiązanie sądów do dopuszczania w każdym postępowaniu sądowym dotyczącym adopcji lub opieki nad dzieckiem udziału organizacji pozarządowej na jego życzenie lub na życzenie jego rodzica, krewnego lub opiekuna;

(5) zapewnianie prawem krajowym i międzynarodowym ochrony tożsamości dziecka, niezmienności jego imienia, aktu urodzenia i numeru identyfikacji państwowej (w Polsce PESEL) pomimo jego adopcji lub ustanowienia dla niego opieki zastępczej w jego ojczyźnie lub za granicą.


To:

Council of Europe, the Council of Europe member states, President of Poland, Prime Minister of Poland

we appeal:

(1) to forbid any foreign child's adoption with the exception of the adoption by a relative, or made with personal approval of the head of the state and necessary to protect the child's life or health;

(2) to oblige every court that is about to establish a foster or adoptive care to notify to the family and relatives of the child the need of the care, and oblige the court to entrust the care over the child firstly to the child's relative, if the relative is able and willing to take the foster or adoptive care;

(3) to guarantee that each child who has been adopted or lives in a foster care, as well as his family, have the possibility to maintain their family ties;

(4) to establish the court's obligation in every court proceedings relating to adoption or child's custody, of allowing the involvement into the proceedings of a non-governmental organization at the child's request or at the request of the parent, of a relative or of a guardian of the child;

(5) to ensure within the national and international law the effective protection of the child's identity, immutability of her or his name, birth certificate and national identification number (in Poland PESEL), even if she or he has been adopted or entrusted to a foster care, in her or his homeland or abroad.


W Polsce niemal każda adopcja zagraniczna jest czynem przestępczym. Dzieci zabierane w Polsce z rodzin naturalnych oraz zastępczych są sprzedawane za granicę do adopcji. W Europie i Unii Europejskiej polskie dzieci są dziś traktowane jak towar. Są wybierane i uprowadzane dla zarobku, z powodu komercjalizacji opieki nad dziećmi, dla korzyści pieniężnych zapewnianych opiekunom przez państwa, które za wszelką cenę bronią się przed kryzysem urodzeń. Polscy rodzice w postępowaniach rodzinnych przed niepolskimi sądami niemal zawsze tracą swe dzieci.

In Poland almost every foreign adoption is a criminal act. Children taken away from their natural or foster families in Poland are sold abroad for adoption. In Europe and the European Union, Polish children are now treated as trading goods. They are picked and abducted for profit, because of the commercialization of child care, and for the public money supplied to caregivers by the member states which defend themselves at all costs against the demographic crisis. Polish parents in family proceedings before non-Polish courts almost always loose their children.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland; e-mail: sws@wolnespoleczenstwo.org, fax.: 0048616661059.