W ramach "Initiative for Human Genome Diversity Protection", dla dobra społecznego Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) postuluje płatny urlop dla każdego pracownika, który rezygnuje ze "szczepień ochronnych", aby chronić genetyczne podstawy naturalnej odporności człowieka.

FWS złożyła dwie petycje: jedną do Ministra Zdrowia, a drugą do Polskiej Agencji Prasowej, domagając się zbiorowego wsparcia wysiłków na rzecz zachowania genetycznych podstaw naturalnej odporności człowieka ustanowieniem płatnych urlopów dla osób rezygnujących ze "szczepień ochronnych" aby chronić nasze wspólne genetyczne dziedzictwo naturalnej odporności na infekcje, a także domagając się informowania o inicjatywie ochrony ludzkiej różnorodności genetycznej.

Udzielanie urlopów powinno odbywać się na następujących zasadach:

(1) Urlopu udziela pracodawca.

(2) Koszt wynagrodzenia pracownika pozostającego na urlopie przez pierwszy miesiąc urlopu ponosi pracodawca, a przez kolejne --- państwo, które zarazem jest zobowiązane utworzyć w celu pokrywania kosztu urlopu Fundusz Ochrony Różnorodności Genomu Ludzkiego.

(3) Urlop może być udzielony na czas zagrożenia infekcyjnego i może być przedłużany przez pracodawcę, a w przypadku likwidacji podmiotu pełniącego rolę pracodawcy --- przez Ministra Zdrowia lub Ministra Pracy.

Genetyczne podstawy naturalnej odporności przesądzają o przetrwaniu każdego gatunku w perspektywie dziesiątek tysiącleci. Obecnie nie ma sztucznych środków ochronnych działających w takiej perspektywie. Zasoby genetyczne ludzkości należy chronić jako środowisko naturalne rozwoju kultury i cywilizacji. Należy zbiorowo zapewniać środki utrzymywania tych zasobów, a nie oczekiwać samolubnie, że zrobi to ktoś wyłącznie na własny koszt w interesie publicznym!

Bezczynność rządu w tym zakresie budzi oburzenie.

W zakresie zadań demokratycznych Polskiej Agencji Prasowej mieści się udostępnianie informacji o działaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz informacji koniecznych do działania społeczeństwa informacyjnego.

27167788.fws (PDF; 0b6044e1787c7261)

27167795.fws (PDF; 441df6f458ccfb8c)