Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa do (1) opuszczenia bezprawnie zajmowanych stanowisk w Sądzie Najwyższym: Małgorzatę Manowską oraz wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy na swe stanowiska sądowe zostali powołani bez udziału Prezydenta Rzeczypospolitej lub bez wniosku Krajowej Rady Sądownictwa działającej w składzie obejmującym piętnastu jej członków wybranych przez Naród. FWS żąda zarazem (2) usunięcia z Sądu Najwyższego oraz pozbawienia wszelkich uprawnień związanych z pełnieniem funkcji sądowej każdej osoby, która została powołana na stanowisko sędziowskie na podstawie przepisów uchylonych przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2007 r. wydanym pod sygnaturą akt: SK 43/06.

Od 1997 r. w skład Krajowej Rady Sądownictwa musi wchodzić piętnastu jej członków wybranych przez Naród w wyborach powszechnych. Na urząd sędziowski wolno Prezydentowi powoływać tylko osobę wskazaną wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród, a na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego --- tylko osobę przedstawioną przez sędziów uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego i stanowiących łącznie więcej niż połowę jego składu.

Krajowa Rada Sądownictwa była i jest uprawniona zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt. 2, art. 4 ust. 2 i art. 7 Konstytucji do wnioskowania o powołanie sędziego wyłącznie, gdy czyni to z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród w wyborach powszechnych. Skoro przepis Konstytucji dotyczący wybierania tych piętnastu członków nie wskazuje, kto ma ich wybierać, to stosuje się ogólną zasadę bezpośredniego działania Narodu: wybierać powinien Naród.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego jest uprawnione zgodnie z art. 183 ust. 3 Konstytucji do przedstawiania Prezydentowi kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyłącznie, gdy czyni to po umożliwieniu każdemu członkowi Zgromadzenia Ogólnego formalnego wyrażenia poparcia albo braku poparcia dla każdej zgłoszonej kandydatury z osobna, i gdy czyni to w odniesieniu do kandydatur, które poparła co najmniej połowa członków Zgromadzenia Ogólnego. Uprawnienie do przedstawiania kandydatów przysługuje zgodnie z art. 183 ust. 3 Konstytucji Zgromadzeniu Ogólnemu działającemu demokratycznie jako jeden podmiot zbiorowy i podejmującemu każdą decyzję co najmniej większością głosów albo jednogłośnie. Należy zatem głosować nad każdą kandydaturą osobno, a następnie nad przedstawieniem kandydatur.

http://ipfs.familyprotection.eu/ipfs/QmUkNzBUoCLrEFw9RJZTi245ZCJfJwAdut7KGHnyUr74qt/