Wobec propagandowego wykorzystywania przez polityków haseł ochrony rodziny oraz wobec skandalicznego wysłania przez rządowego partnera bezdomnych do domu starszej, schorowanej kobiety działacze Fundacji Wolne Społeczeństwo (FWS) i Stowarzyszenia Stop NOP stwierdzili w dniach 12 i 13 czerwca 2020 r., że należy od partii politycznych żądać konkretnych czynności, pomocy konkretnym osobom i rodzinom, wykonywania zobowiązań politycznych, oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich niewykonywanie, a zarazem zdecydowanie potępiać polityków oszukujących społeczeństwo. FWS kieruje wezwanie do rzeczywistej ochrony rodziny do polityków nowej partii politycznej Konfederacja budujących swą popularność na hasłach ochrony rodziny, przedstawiając zarzuty przestępstw przeciwko dziecku i rodzinie popełnionych przez kierownictwo partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i jej kandydata do urzędu prezydenta.

Wnuk pani Teresy, którego wychowywała od maleńkości do wieku szkolnego po śmierci jej córki, został jej porwany przez rząd PiS pod pozorem "adopcji zagranicznej", gdy pani Teresa trafiła do szpitala. Pani Teresa jest świadkiem w rozpoczynającym się procesie karnym przeciwko Andrzejowi Dudzie. A. Duda jest działaczem partyjnym wystawionym przez partię PiS w wyborach prezydenckich w 2020 r. A. Duda jest oskarżony o pomaganie lub poplecznictwo w porywaniu dzieci i ich wykorzystywaniu.

FWS wystąpiła do sądu z aktem oskarżenia przeciwko A. Dudzie reprezentującemu faktycznie "brudną wspólnotę" polityków partyjnych stojących za przestępcami porywającymi i wykorzystującymi dzieci. FWS stara się doprowadzić do demokratycznej, prawnej i politycznej, oceny jego czynów i czynów osób, które wystawiają go do roli prezydenta. FWS wzywa Sąd Rejonowy dla Warszawy--Śródmieścia i jego prezesa do niezwłocznego procesowego rozpatrzenia aktu oskarżenia z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt: II K 324/20 (26456666.fws), o czyny przestępcze pomocnictwa i poplecznictwa w wykorzystywaniu i porwaniach dzieci, skierowanego przeciwko A. Dudzie sprawującemu urząd Prezydenta, żądając wykonania obowiązku sądu w zakresie przeciwdziałania przestępczości państwowej przeciwko dziecku i rodzinie, a także żądając ochrony praw do ochrony dziecka z art. 72 Konstytucji przed skutkami naruszeń prawa wyborczego godzących w ochronę dziecka, w szczególności --- skutkami organizowania w ramach układu kartelowego partii politycznych przedterminowych wyborów prezydenckich w terminie sprzecznym z art. 128 ust. 2 Konstytucji, a zarazem bez zapewnienia: czasu i warunków dla oceny kandydatów do pełnienia urzędu prezydenta, i czasu na zgłoszenie niezależnych kandydatów spoza kartelu partii politycznych do udziału w wyborach.

A. Duda pozyskiwał poparcie w wyborach prezydenckich w 2015 r., czyniąc zobowiązania w zakresie ochrony dziecka i rodziny. Od dnia 10 czerwca 2020 r. A. Duda skupił wokół fałszywych obietnic ochrony rodziny swą drugą kampanię wyborczą. Zgodnie z art. 45 Konstytucji osoba sprawująca urząd Prezydenta ponosi odpowiedzialność przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych, choć jest uprawniona do objęcia siebie zastosowaniem prawa łaski. Pomocniczo, zgodnie z art. 145 Konstytucji, może ona ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Konstytucja z 1997 r. nie przyznała takiej osobie immunitetu w postępowaniu karnym. W przypadkach przestępstw skierowanych w sposób szczególny przeciwko indywidualnym obywatelom lub grupom obywateli, a nie przeciwko Rzeczypospolitej, właściwą jest odpowiedzialność przed sądem powszechnym.

Wykorzystywanie dzieci jest bardzo dochodowe, a w niedemokratycznych państwach nie wiąże się z odpowiedzialnością, ponieważ nie jest ona obecnie egzekwowana inaczej niż przez sądy krajowe. ONZ i Europejski Trybunał Praw Człowieka są atrapami.

Polskie prawo nie przewiduje "adopcji", lecz wyłącznie "przysposobienie". Instytucja przysposobienia jest instytucją prawa polskiego i ma treść prawną wyłącznie w systemie prawa polskiego. Na tę treść składają się wszelkie reguły postępowania sądowego i administracyjnego zapewniające ochronę dziecka pod opieką osób niespokrewnionych, a także jednolity charakter narodowy, kulturowy i polityczny Rzeczypospolitej umożliwiający taką ochronę. Tylko w takich warunkach instytucja ta może mieć w Polsce demokratyczną podstawę akceptacji. Przepis pozwalający na zmianę miejsca zamieszkania dziecka "przysposobionego" na miejsce poza granicami Rzeczypospolitej nie pozwala na pozbawianie dziecka możności korzystania z obywatelstwa polskiego ani ochrony systemu prawa polskiego. Przepis ten pozwala na pobyt dziecka za granicą w związku z wyjazdem jego opiekunów. Nie pozwala na wydawanie dziecka osobom nie gwarantującym dziecku utrzymania dlań ochrony sprawowanej przez organy Rzeczypospolitej. Prawo Unii Europejskiej nie pozwala na przeprowadzanie adopcji przez obce dla dziecka sądy ani na zabieranie dzieci z rodzin. Przepis art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 nie przekazuje jurysdykcji, a art. 8 tego rozporządzenia przekazuje ją tylko w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie jej pozbawiania; nie ma też podstawy traktatowej dla zabierania dzieci w Unii Europejskiej. Wymuszone zaginięcia dzieci stanowią zbrodnię określoną prawem międzynarodowym.

Działania rządzących partii politycznych w zakresie wybierania i promowania osób niekompetentnych do ról działaczy społecznych powinny być uznawane za świadome sianie zamętu społecznego, budowanie "FUD agency" (wywoływania obaw i dezorientacji: "Fear, Uncertainty, and Doubt", "strachu, niepewności, wątpliwości") celem zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wykluczenia obrony praw obywateli.

Konieczne jest zdecydowane wystąpienie przeciwko politykom wykorzystującym dzieci i niszczącym rodziny, a zarazem głoszącym hasła ochrony rodziny. Deklaracje polityków w Polsce rzekomej woli ochrony rodzin czynione w ostatnich dniach kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich należy skonfrontować z gotowością do działań. Należy wykluczyć wszelkie współdziałanie z politykami, którzy nie zwalczają przestępczości państwowej i politycznej, nawet jeśli sami nie biorą w niej bezpośrednio udziału. Dlatego FWS z uznaniem przyjmuje inicjatywę działaczy Stowarzyszenia Stop NOP, gotowych wykroczyć poza swą specjalizację, problematykę bezpieczeństwa medycznego, i dbać również o podstawy praworządności oraz o ochronę rodziny w Polsce.

W publikacji z dnia 12 czerwca 2020 r. poseł Grzegorz Braun zauważył słusznie, że: "Prezydent Duda nie wspiera naprawdę polskiej rodziny (...)." (dorzeczy.pl).

W związku z zarzutami unikania rzeczywistej ochrony rodziny czynionymi posłowi Grzegorzowi Braunowi z powodu jego pośpiesznego oddalenia się dnia 6 czerwca 2020 r. od kobiet pytających go po demonstracji w sprawach objętych zainteresowaniem Stowarzyszenia Stop NOP także o rządowe porywanie dzieci w Polsce, FWS wyraża przekonanie, że jako być może ostatni w Polsce polityk partii politycznej zdolny do organizowania rzeczywistej ochrony rodziny zechce on, podejmując niezwłocznie działania poselskie w sprawie porwania wnuka pani Teresy, wykazać niesłuszność podejrzeń o propagandowe jedynie wykorzystywanie manifestacji społecznej do celów politycznych. Bez wątpienia rację mają działacze Stowarzyszenia Stop NOP wskazujący potrzebę podejmowania działań, "żeby pomóc konkretnym osobom", jak również FWS wskazująca potrzebę obciążania "konkretną odpowiedzialnością konkretnych polityków".

Poseł Grzegorz Braun oddala się pośpiesznie.

FWS wzywa posła Grzegorza Brauna oraz za jego pośrednictwem posłów Koła Poselskiego Konfederacja do:

(1) zapewnienia mieszkającej we Wrocławiu pani Teresie kontaktu z jej wnukiem porwanym z Polski z pomocą rządu PiS pod pozorem "adopcji zagranicznej", i do kontynuowania w tej sprawie starań zmarłego posła Kornela Morawickiego;

(2) udzielenia wsparcia w ochronie życia rodzinnego bezdomnej rodzinie skierowanej bez zgody pani Teresy do jej mieszkania przez osobę współdziałającą z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz z reprezentantem partii Prawo i Sprawiedliwość Krzysztofem Wilamowskim, i do kontynuowania w tej sprawie starań pani Teresy, która wielkodusznie, mimo ryzyka oraz braku środków i warunków, udzieliła schronienia bezdomnej parze z dzieckiem oraz wsparła ich żywnością;

(3) współdziałania w zakresie powyższych zadań z Identity Heritage Supporting Board, transatlantycką organizacją ruchu tożsamościowego, która w bezpośrednim kontakcie z panią Teresą podjęła czynności wyjaśniające w sprawie uprowadzenia dziecka z pomocą polityków.

Wrocławska sprawa skierowania bezdomnych do mieszkania pani Teresy przez pomocnika lub kolegę lub partnera wiceministra została wskazana Policji wnioskiem FWS z dnia 11 czerwca 2020 r. (26531456.fws) w związku z osobliwym "partnerstwem publiczno-prywatnym" między partią i rządem PiS a niekompetentną osobą i reprezentowaną przez nią organizacją, zawartym publicznie, dnia 15 września 2016 r. w Sejmie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, pod godłem Rzeczypospolitej.