Polskie matki wystąpiły do Prezydenta, premiera, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz Marszałka Senatu o ochronę polskich rodzin za granicą wobec bezprawnej zgody polskiego ministra sprawiedliwości na wydanie przez angielski sąd dziecka pani Brygidy do adopcji.

Polskie matki zamieszkałe w Wielkiej Brytanii wskazują rażące naruszenia prawa przez polskiego ministra sprawiedliwości w międzynarodowych sprawach rodzinnych. Minister przez półtora roku nie odpowiadał na pytanie angielskiego sądu o polską zgodę na prowadzenie w Anglii postępowania w sprawie adopcji polskiego dziecka, a następnie powiadomił brytyjski rząd, że: "szanuje sądową niezależność i autonomię". W efekcie brytyjski sąd uznał, że może w sprawie polskiego dziecka zrobić, co zechce, i wydał je do adopcji mimo sprzeciwu matki.

Matki domagają się osobistych spotkań z adresatami swego wystąpienia. Wskazują, że trudno przekazywać zarzuty za pośrednictwem osób objętych tymi zarzutami.

Zarzuty w pierwszej kolejności dotyczą wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika oraz głównego ministerialnego specjalisty do międzynarodowych spraw rodzinnych Leszka Kuziaka, którzy nie wykonują obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie ochrony rodzin. Angielski sąd jednoznacznie stwierdził, że orzekał o adopcji na podstawie prawa Unii Europejskiej, w sytuacji zamieszkiwania dziecka w Anglii. Wskazane przez angielski sąd prawo Unii nie pozwala na przeprowadzenie adopcji. Polski minister nic nie robił, choć miał oczywisty obowiązek interweniować, i w dodatku został zaproszony do interwencji przez angielski sąd. Zaproszenie przez angielski sąd polskiego rządu do udziału w postępowaniu w sprawie polskiego dziecka zadało kłam twierdzeniom wiceministra Michała Wójcika, głoszącego wielokrotnie, jakoby takie interwencje były niedopuszczalne. W rzeczywistości są dopuszczalne, są konieczne i są oczekiwane przez obce sądy. Obcy sędziowie nie rozumieją, dlaczego obok polskiego rodzica nie stoi przedstawiciel polskiego państwa, broniący praw dziecka i rodzica, skoro czynią tak nawet przedstawiciele niewielkiej Słowacji.

Matka pokrzywdzona przez wiceministra Michała Wójcika zwraca się do niego o pomoc w finansowaniu apelacji od bezprawnego orzeczenia o adopcji jej dziecka. Sama opłata od wniosku o dopuszczenie rozpatrzenia apelacji wynosi w Anglii 528 funtów ("the fee is £528 for an application for permission to appeal"). Matka wydała tysiące funtów, wszelkie jej dostępne środki, na prawników, którzy ją oszukali. Polecona matce przez polski konsulat w Londynie mec. Marzena Konarzewska porzuciła swe obowiązki tuż przed rozprawą, nawet nie oddając matce dokumentacji pilnie potrzebnej do obrony dziecka.

Każdy może żądać od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wiceministra Michała Wójcika ochrony rodziny i naprawienia poczynionych szkód (według art. 72 ust. 1 zd. 2 Konstytucji), kierując do skrzynki poczty elektronicznej "sekretariat.wojcik" pod (@) ministerialnym adresem "ms.gov.pl" lub pocztą zwykłą, wezwanie według poniższego wzoru.

Fundacja Wolne Społeczeństwo prosi o przesyłanie wezwań, w miarę możliwości także do jej wiadomości pod adres: wezwania-ms@wolspo.org, celem domagania się odpowiedzi na zarzuty.

((Data))

((Imię i nazwisko))

Sekretarz Stanu
Pan Michał Wójcik
Minister Sprawiedliwości
Pan Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Dot.: dziecka pani Brygidy, sądu w Chelmsford sygn. akt: CM293/17

PILNY WNIOSEK
o ochronę rodziny i naprawienie szkód

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o podjęcie działań koniecznych do zapewnienia dziecku pani Brygidy niezwłocznego kontaktu z matką, do potwierdzenia nieważności orzeczenia o jego przysposobieniu, a także do przekazania opieki nad nim pani Brygidzie lub umieszczenia go w Polsce pod opieką osób najbliższych jego matce. Proszę o naprawienie szkód spowodowanych nieprawidłową pracą Ministerstwa, w szczególności sfinansowanie postępowania apelacyjnego w obronie praw dziecka.

Proszę także o spotkanie Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ziobry, w sprawie ochrony rodzin za granicą, z matkami, które dnia 18 maja 2018 r. wystąpiły o takie spotkanie w związku ze sprawą dziecka pani Brygidy.

Z poważaniem,

((Imię i nazwisko))

(DOKUMENTY)