Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) ponownie wzywa kierownictwo głównej partii rządowej w Polsce do “odsunięcia polityków od sądownictwa” poprzez zapewnienie udziału ław przysięgłych w orzekaniu sądowym w ważnych sprawach, poprzez wykonanie przepisów Konstytucji uprawniających obywateli do wybierania piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, a następnie poprzez uczynienie jej organem nadzorującym wybieranie przez obywateli kandydatów na sędziów Rzeczypospolitej. FWS prosi też o społeczne poparcie tych postulatów, lub choćby o udział w dyskusji o nich.

FWS w ramach Inicjatywy Oddajcie Sądy Społeczeństwu (IOSS), celem odsunięcia polityków od sądownictwa w Polsce i zaprowadzenia rzeczywistej niezależności orzekania sądowego wzywa [22 września 2020 r.] ponownie Prezydium Partii “Prawo i Sprawiedliwość” (PPPiS) do:

(1) wykonania przepisów Konstytucji uprawniających obywateli do wybierania piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, obecnie uprawnionej z kolei do wybierania kandydatów na sędziów;

(2) zapewnienia korzystania z pomocy ław przysięgłych w orzekaniu sądowym w ważnych sprawach;

(3) ustanowienia wybierania kandydatów na sędziów przez Naród w powszechnych wyborach pod nadzorem prawnym Krajowej Rady Sądownictwa;

(4) a także — niezwłocznego osobistego przyjęcia przez PPPiS odpowiedzialności i objęcia kierowniczych stanowisk w ministerstwie sprawiedliwości i w prokuraturze; celem wprowadzenia w życie powyższych postulatów i wykonania zobowiązań wyborczych, wobec przyznania przez członków kierownictwa partii “Prawo i Sprawiedliwość”, że sądowe bezprawie w Polsce nie zmniejszyło się w czasie ich dotychczasowych rządów sprawowanych z udziałem niekompetentnych koalicjantów.

Wobec ogromnej demoralizacji polskich sędziów i polityków tworzących wraz z nimi gangsterskie układy interesów, FWS proponuje całkowitą likwidację politycznego w istocie sądownictwa w Polsce, i budowanie nowego, niezależnego od polityków, praworządnego sądownictwa w oparciu o bezpośredni udział obywateli w wybieraniu sędziów i sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

W ocenie FWS w Polsce w zakresie obsady sądów naruszane są podstawowe normy praworządności określone w polskiej konstytucji i traktatach Unii Europejskiej, a zarazem nie są nawet rozważane działania dla ochrony praw obywateli nie powiązanych z ugrupowaniami politycznymi lub urzędniczymi. Sędziowie opowiadający w Polsce o obronie praworządności, działają tylko we własnym interesie, ignorując wszystkie naruszenia prawa, które są korzystne dla nich, w szczególności — bezprawne powołania na stanowiska sędziowskie.

Pełniący funkcję sędziego w Warszawie i kandydujący do Krajowej Rady Sądownictwa Arkadiusz Tomczak zauważył, że posłom nie wolno wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa obok tych członków, których Konstytucji pozwala im wybierać:

“Iustitia ujawnia nagranie z przesłuchania sędziego Arkadiusza Tomczaka przez Krajową Radę Sądownictwa”, https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308249971-Iustitia-ujawnia-nagranie-z-przesluchania-przed-KRS-sedziego-Arkadiusza-Tomczaka.html.

— Mam wielkie wątpliwości, co do legalności aktualnej obsady Krajowej Rady Sądownictwa. Część członków Rady została wybrana przez polityków, a nie jak stanowi konstytucja — sędziów. Część sędziów została wybrana na miejsce sędziów, których kadencje nie zostały ukończone. Niezależnie od wątpliwości istnieje droga sądowej kontroli legalności tego konkursu — mówił sędzia Tomczak. KRS nie zarekomendowała prezydentowi jego kandydatury.

Arkadiusz Tomczak wbrew art. 4 i art. 187 Konstytucji twierdził, że piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa ma być wybieranych przez sędziów, a nie przez Naród w wyborach powszechnych. Czynił to w 2018 r., gdy nie każdy obywatel Rzeczypospolitej był sędzią, a zatem wybieranie członków Rady przez Naród nie mogło być równoznaczne z wybieraniem ich przez sędziów.

Pełniący funkcję sędziego w Poznaniu i kandydujący do Krajowej Rady Sądownictwa Marek Jaskulski ujawnił, że zdaje sobie sprawę z naruszania Konstytucji w zakresie powoływania sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa działającej bez 15 jej członków, których wybierać zgodnie z Konstytucją powinien “Naród”:

“Wybory do KRS - Marek Jaskulski: Sędziowie bez partyjnej dyscypliny”, https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303019865-Wybory-do-KRS---Marek-Jaskulski-Sedziowie-bez-partyjnej-dyscypliny.html.

Moja kandydatura jest wynikiem interpretacji art. 187 konstytucji, którą uważam za słuszną i nie jestem w tym odosobniony. Od dziesięciu lat interesuję się działalnością KRS. Moją uwagę zwrócił absolutnie niedemokratyczny dobór członków Rady wskazanych w pkt 2 ust. 1 art. 187 konstytucji w ostatnim ćwierćwieczu. Kiedy więc pojawiła się szansa na zmiany, uznałem, że chcę wziąć w nich czynny udział. Nie twierdzę, że nowela KRS jest idealna, ale nie można zmarnować szansy na zmiany. Rozmawiałem z ok. 50 sędziami w Wielkopolsce, z której pochodzę, i 29 poparło moją kandydaturę. To mnie przekonało, że trzeba przerwać ten marazm. Na tym polega odpowiedzialność.

Zamachowi polityków na Krajową Radę Sądownictwa udokumentowanemu powyższymi wypowiedziami posłużyły rozległe procesy bezprawia toczącego Polskę, w szczególności: zablokowanie społecznego dostępu do mediów, finansowanych przez polityków partyjnych miliardowymi kwotami przeznaczonymi na partyjną propagandę, oraz brak pełniącego społeczną funkcję informacyjną i ostrzegawczą, niezależnego od polityków partyjnych sądownictwa zdolnego do wspierania organizacji społecznych przeciwko przestępczości organizowanej z poparciem partyjnych polityków. Do popełnienia licznych przestępstw wykorzystano możliwość faktycznego powoływania na stanowiska sędziowskie osób mających polityczne poparcie, mimo braku podstawy prawnej takiego powoływania potwierdzonego orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r. (sygn. akt: SK 43/06), jak również wykorzystano możliwość faktycznego utrzymania na stanowiskach sędziów osób powołanych przez “Radę Państwa” niedemokratycznej i totalitarnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mimo konstytucyjnego wymogu powoływania sędziów przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Ukrywanie zamachu polityków na Krajową Radę Sądownictwa za pomocą korumpowania mediów oraz sądownictwa nie zmniejsza jego oczywistości.

Od 1997 r. w skład Krajowej Rady Sądownictwa musi wchodzić piętnastu jej członków wybranych przez Naród w wyborach powszechnych. Na urząd sędziowski wolno Prezydentowi powoływać tylko osobę wskazaną wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród. Krajowa Rada Sądownictwa była i jest uprawniona zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt. 2, art. 4 ust. 2 i art. 7 Konstytucji z 1997 r. do wnioskowania o powołanie sędziego wyłącznie wtedy, gdy czyni to z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród w wyborach powszechnych. Skoro przepis Konstytucji dotyczący wybierania tych piętnastu członków nie wskazuje, kto ma ich wybierać, to stosuje się ogólną zasadę bezpośredniego działania Narodu: wybierać powinien Naród.

Osoby, które nie zostały powołane na stanowiska sędziowskie zgodnie z konstytucją i przepisami ustaw, nie posiadają żadnej legitymacji do pełnienia jakiegokolwiek urzędu sędziowskiego. Polityczni nominaci na stanowiska sędziowskie nie są sędziami sądów Rzeczypospolitej. Nie wolno w państwie opartym o zasady równości wobec prawa i niedyskryminacji uznać, że zarzuty wadliwości składu Krajowej Rady Sądownictwa i obsady sądów podnosić wypada tylko na poparcie kariery sędziowskiej!

FWS, starając się zachęcać do aktywności obywatelskiej w obronie państwa polskiego, kieruje bezpośrednie zaproszenia do współdziałania na rzecz celów IOSS do osób deklarujących wolę działania dla ochrony państwa i praworządności w Polsce.

FWS zwróciła się 23 sierpnia 2020 r. do Stowarzyszenia Polska 2050 z zaproszeniem do wspólnego z FWS wystąpienia do Komisji Europejskiej o stwierdzenie niezgodności z normami europejskiej praworządności dopuszczania do urzędów sędziowskich w Polsce osób, które nie zostały powołane na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa działającej z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród, a także osób, które nie zostały powołane wskutek zastosowania zgodnych z Konstytucją kryteriów oceny ich kandydatur, w szczególności — osób, które wybrano według kryteriów określonych na podstawie przepisów uchylonych przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt: SK 43/06. Odpowiedzią na poprzednie zaproszenie skierowane 3 lipca 2020 r. do osób tworzących Stowarzyszenie Polska 2050 były tylko podziękowania.

FWS prosi o wsparcie w staraniach o wyegzekwowanie obowiązku sądów Rzeczypospolitej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej skierowania zapytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dokonywaną poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy spełnia normę państwa prawnego określoną przepisem artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej powoływanie osoby na stanowisko sędziowskie bez podstawy prawnej i pomimo stwierdzenia tego braku podstawy prawnej orzeczeniem (z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt: SK 43/06) organu konstytucyjnej kontroli prawa (Trybunału Konstytucyjnego), a także — powoływanie takiej osoby przez organ określony w konstytucji i działający w składzie niezgodnym z konstytucją, bez jego piętnastu członków wybranych przez Naród?

26680735.fws