Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) z powodu uniemożliwienia przez Państwową Komisję Wyborczą udzielenia przez wyborców poparcia wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w 2020 r. kandydatce, która otrzymała poparcie wyborców do kandydowania i nie wycofała zgody na kandydowanie, zgłosiło 7 lipca 2020 r. protest wyborczy (26568784.sws) do Sądu Najwyższego przeciwko ważności wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej organizowanych w terminie dnia 28 czerwca 2020 r., nieterminowo, po upływie pierwszego terminu i przed drugim terminem z art. 128 ust. 2 Konstytucji.

SWS wniosło o stwierdzenie zaistnienia: (1) przesłanki stwierdzenia nieważności wyborów na urząd Prezydenta zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wynikającej z uniemożliwienia poparcia w wyborach kandydatury pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, oraz --- (2) przesłanki stwierdzenia nieważności wynikającej z nieterminowego organizowania wyborów.

Protest wyborczy oparty został bezpośrednio o przepisy art. 129 ust. 2 w związku z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

SWS wskazało, że żadna ustawa nie może zgodnie z przepisem art. 127 ust. 1 Konstytucji w toku procesu wyborczego usuwać z wyborów kandydata, który został do nich zgodnie z prawem dopuszczony formalnie złożonymi wyrazami poparcia licznych wyborców, a jednocześnie żadna ustawa nie może zgodnie z tym przepisem przenosić poparcia udzielnego w zakończonym procesie wyborczym do odbywającego się po nim innego procesu wyborczego.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji w czasie kadencji prezydenta Rzeczypospolitej wolno zarządzić tylko jeden raz wybory prezydenta. Następne wybory przepis ten pozwala zarządzić dopiero po "opróźnieniu" urzędu prezydenta. W ten sposób Konstytucja zapewnia czas potrzebny na przygotowanie kolejnych wyborów.

Nieterminowe organizowanie wyborów, bez zapewnienia czasu na ocenę kandydatów, oraz wycofywanie kandydatury bez wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, naruszają prawo wyborcy do dokonywania wyboru osoby dopuszczonej do wyborów przez wyborców i opierania tego wyboru o własną ocenę kandydatury. Doprowadzenie przez partie polityczne do tak znacznego naruszenia praw wyborców stanowi w istocie czyn przejęcia państwa przez partie polityczne poprzez zamach na prawa wyborców. Gdy partie polityczne wybierają i dowolnie zmieniają kandydatów, rolą wyborców staje się jedynie odgrywanie pozorów demokracji beż rzeczywistego sprawowania kontroli nad sceną polityczną.

Fundacja Wolne Społeczeństwo 20 maja 2020 r. wzywała do niezwłocznego wycofania ogłoszonej przez senatora Tomasza Grodzkiego kartelowej oferty organizowania w niekonstytucyjnym trybie ustawodawczym przedterminowych wyborów prezydenckich wykluczającego konkurentów, którą złożył on lub ogłosił publicznie dnia 20 maja 2020 r. w serwisie internetowym "Dziennika Gazety Prawnej" ("Grodzki: Proponuję ponadpolityczną zgodę wokół wyborów [WYWIAD]"), i poprawienia ustawy albo ustaw dotyczących wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 r. poprzez takie ich zmienienie, by zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji wybory następujące po zarządzeniu i nieprzeprowadzeniu wyborów w czasie kadencji urzędującego prezydenta zarządzone zostały dopiero po opróżnieniu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Senator T. Grodzki jako Marszałek Senatu i przedstawiciel partii politycznej działającej jakoby w opozycji zaproponował 20 maja 2020 r. przedstawicielom rządzących partii politycznych i ich kandydatowi układ partyjny mający zapewnić czas na czynności zabiegania o poparcie kandydatury w wyborach prezydenckich w Polsce korzystny dla jego partii, a zarazem wykluczający ewentualnych konkurentów, w szczególności --- bezpartyjnych:

Jeżeli zagwarantowane będzie 10-14 dni na zbieranie podpisów - a żeby to osiągnąć, Senat musiałby odesłać Sejmowi ustawę 27-28 maja - to wszystko jest możliwe.

Tego samego dnia Marszałek Senatu zapowiedział organizowanie w niekonstytucyjnym trybie ustawodawczym, na podstawie ustawy przyjętej pod nieobecność ponad połowy ustawowej liczby posłów, przedterminowych wyborów prezydenckich wykluczających niewykonalnymi wymaganiami kandydowanie osób mogące ewentualnie konkurować z kandydatami partyjnymi:

Przypomnę, że pierwotną, najprostszą i zgodną z konstytucją opcją, było ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Z niezrozumiałych dla mnie względów rządzący nie podjęli takiej decyzji. To PiS wpędził nas w tę ambarasującą sytuację.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji wybory Prezydenta Rzeczypospolitej następujące po ogłoszeniu i nieprzeprowadzeniu wyborów w czasie kadencji urzędującego prezydenta są przez Marszałka Sejmu zarządzane dopiero po opróżnieniu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Pominięcie tego ograniczenia czasu zarządzenia wyborów prezydenckich otwierałoby (otwiera) drogę do nieprzeprowadzania wyborów i zarządzania kolejnych wyborów w czasie tak krótkim, że nie zapewniającym konkurencji wyborczej.

Całkowicie sprzecznym z art. 127 ust. 1 Konstytucji Konstytucji jest przesłane w odpowiedzi na oświadczenie z dnia 27 czerwca 2020 r. Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo (26554737.sws) pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 lipca 2020 r., zaświadczające jednoczesne przeniesienie poparcia wyborczego dla części kandydatów i usunięcie z wyborów kandydatki, która otrzymała poparcie wystarczające do udziału w wyborach i nie wycofała zgody na kandydowanie:

Krajowe Biuro Wyborcze
ZPOW-751-39/20
Poniedziałek, 6 czerwca 2020

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., mógł złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o uczestnictwie tego komitetu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej przywołanej ustawy pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, którego zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą mógł ponownie zgłosić kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanego w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgłoszenia mógł dokonać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ze względu na brak zrealizowania powyższych wymogów, Pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie została zarejestrowana jako kandydat w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Oliwia Lalewicz
Radca

W ocenie SWS działania podejmowane w 2020 r. przez rząd, który wpierw bezprawnie przejął organizowanie wyborów i usiłował je organizować z pomocą Poczty Polskiej i z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie bezprawnie zaniechał ich przeprowadzania w terminie zarządzonym przez Marszałka Sejmu i przystąpił do ich organizowanie w nowym terminie zarządzonym wbrew Konstytucji, stanowią --- w zakresie usunięcia kandydatury mimo braku wycofania zgody na kandydowanie --- bezprawną ingerencję w stosunek prawny ustanowiony między wyborcą a kandydatem w procesie wyborczym, łamią podstawowe zasady demokracji i znieważają wyborców, którym nie pozostawiają ani możności demokratycznej oceny kandydatów ani nawet czasu na godne wyrażenie poparcia dla kandydata. Wskazane działania wykluczają ważność wyboru prezydenta.