Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa partię polityczną Solidarna Polska do publicznego wystąpienia z poparciem żądania FWS od organów Unii Europejskiej (UE) zdecydowanego wsparcia dla budowania praworządności w UE na zasadach demokratycznych poprzez ustanowienie w państwach członkowskich UE odpowiednich instytucji demokratycznych niezależnej kontroli nad sądownictwem oraz sędziów, takich jak: ławy przysięgłych, powszechne wybory sędziów, wybierane organy dyscyplinarne sądownictwa. FWS domaga się w szczególności poparcia dla art. 4 ust. 2 i art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP przyznających Narodowi (obywatelom) prawo wyboru piętnastu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

FWS domaga się również od partii politycznej Solidarna Polska poparcia żądania od Rady Europejskiej (Rada) i Komisji Europejskiej (KE) natychmiastowego zastosowania środków koniecznych do podjęcia przez UE działań przeciwko każdemu wykonaniu „kary” śmierci w każdym kraju, do którego obywatel UE został wysłany decyzją państwa wbrew jego woli lub do którego został wysłany do międzynarodowej "adopcji". Wspierając apel ekspertów ONZ o ułaskawienie, UE powinna podjąć w oparciu o stwierdzenie objawów choroby psychicznej natychmiastowe działania w celu powstrzymania zabójstwa (egzekucji) Lisy Montgomery zaplanowanego na dzień 12 stycznia 2021 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Dnia 9 grudnia 2020 r. FWS wezwała Unię Europejską do zatrzymania wasalizacji Polski i Węgier, wskazując, że ogłoszone przez Polskę i Węgry weto przeciwko uwarunkowaniom finansowania państw w Unii Europejskiej mogło zostać wycofane przez Polskę wobec zagrożenia ujawnieniem udziału polskich polityków w porwaniach dzieci za granicę i ich wykorzystywaniu oraz gwałtach pod pozorem "adopcji" międzynarodowych, pojawiającego się po ujawnienia udziału węgierskiego polityka w brukselskiej imprezie seksualnej. Zarazem FWS wezwała do wystąpienia przeciwko zabiciu Lisy Montgomery zaplanowanemu w USA na dzień 12 stycznia 2021 r.

Partia polityczna Solidarna Polska poprzez nieudolne działania ogłaszane jako starania o budowę rzetelnego sądownictwa, a kształtujące obraz bezprawia w Polsce, naraziła Rzeczpospolitą na trwałą utratę suwerenności. Obecnie, w chwili zagrożenia suwerenności Narodu Polskiego, partia ta ma być może ostatnią szansę stanięcia po stronie Rzeczypospolitej poprzez przystąpienie do budowania w Polsce rzeczywistej praworządności demokratycznej. Czas oddać sądy społeczeństwu, Narodowi Polskiemu!

Naród Polski jest okradany we własnym państwie z podstawowych narzędzi praworządności. Zamiast sądów otrzymuje polityczne teatrzyki. Sędziowie w Polsce są politycznymi oszustami. Ich czynności urzędowe --- przejawami państwowej przestępczości. Oczywiście konstytucyjnie wykluczonym jest w Rzeczypospolitej pełnienie funkcji sędziowskich przez osoby, które na swe stanowiska sądowe zostały powołane bez udziału Prezydenta Rzeczypospolitej lub bez wniosku Krajowej Rady Sądownictwa działającej w składzie obejmującym piętnastu jej członków wybranych przez Naród, jak również --- przez każdą osobę, która została powołana na stanowisko sędziowskie na podstawie przepisów uchylonych przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2007 r. wydanym pod sygnaturą akt: SK 43/06.

Od 1997 r. w skład Krajowej Rady Sądownictwa musi wchodzić piętnastu jej członków wybranych przez Naród w wyborach powszechnych. Krajowa Rada Sądownictwa była i jest uprawniona zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt. 2, art. 4 ust. 2 i art. 7 Konstytucji do wnioskowania o powołanie sędziego wyłącznie, gdy czyni to z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród w wyborach powszechnych. Skoro przepis Konstytucji dotyczący wybierania tych piętnastu członków nie wskazuje, kto ma ich wybierać, to stosuje się ogólną zasadę bezpośredniego działania Narodu: wybierać powinien Naród.

Od 1997 r. urzędów sędziowskich nie mogą sprawować osoby powołane na stanowisko sędziego inaczej niż przez Prezydenta wskutek ich uprzedniego wskazania wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa działającej w składzie zgodnym z wymogami Konstytucji, obejmującym osoby wybierane przez organy państwa i przez obywateli, zapewniającym równowagę między potrzebami demokracji a potrzebami stabilności prawnej w demokratycznym państwie prawnym, jakim ma być Rzeczpospolita (nie mogą ich sprawować nominaci Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

Na urząd sędziowski wolno Prezydentowi powoływać tylko osobę wskazaną wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem piętnastu jej członków wybranych przez Naród, a na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego --- tylko osobę przedstawioną przez sędziów uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego i stanowiących łącznie więcej niż połowę jego składu.

Praworządne i demokratyczne sądy Rzeczypospolitej są potrzebne, by chronić Unię Europejską przed popadaniem w coraz głębsze bezprawie i zwyrodnienie ukrywane ogromnymi środkami finansowymi, przejawiające się w szczególności w wykorzystywaniu osób najsłabszych --- dzieci, kobiet, osób nie mających środków do obrony lub niezaradnych.

Nie powinno być również miejsca w Europie dla organizacji międzynarodowej (UE), która twierdzi, że oferuje "obywatelstwo", a jednocześnie pozwala na handel swoimi "obywatelami", pozwala na ich wykorzystywanie lub gwałt, jak to było z dziećmi "adoptowanymi" na arenie międzynarodowej z Polski do USA w ostatnich latach.

Komisja Europejska (KE) ma głęboką wiedzę na temat handlu dziećmi między nowymi państwami członkowskimi UE a USA; wcześniej sprzeciwiała się takiej działalności przestępczej i ma teraz wielkie środki, aby ją powstrzymać. KE powinna powrócić do swojej poprzedniej polityki blokowania handlu dziećmi. Zezwolenie na uprowadzanie obywateli UE do USA pod pozorem "adopcji" stworzyło obowiązek reagowania na łamanie praw człowieka w USA. Powrót do polityki KE w zakresie blokowania handlu dziećmi powinien rozpocząć się od wypełnienia tego obowiązku.

Aby chronić ofiary handlu dziećmi z UE i chronić podstawowe wartości ludzkie między narodami, UE powinna natychmiast zaprotestować przeciwko planowanemu zabiciu ("egzekucji") Lisy Montgomery i oficjalnie odpowiedzieć na apele ekspertów w dziedzinie praw człowieka w tej sprawie: "Niezależni eksperci ONZ do spraw praw człowieka wyrazili w czwartek poważne zaniepokojenie, po tym jak rząd Stanów Zjednoczonych przełożył egzekucję Lisy Montgomery na 12 stycznia 2021 r., na kilka dni przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Joe Bidena, przeciwnika kary śmierci".