Opublikowane dnia 27 stycznia 2021 r. oświadczenie polskich polityków podających się za Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgodności z konstytucją prawa kobiety do decydowania o swym macierzyństwie i do usuwania swej ciąży jest przestępstwem przekroczenia uprawnień tych funkcjonariuszy publicznych, w związku z brakiem zgodności z prawem ich powołań na stanowiska trybunalskie, udziałem co najmniej jednej z tych osób w sporządzeniu wniosku do Trybunału w sprawie, której dotyczy oświadczenie, a przede wszystkim --- brakiem uprawnienia Trybunału do oceny i uchylania pojedynczych przepisów aktu prawnego zamiast całości aktu.

Wobec wystąpienia w dniach 22 października 2020 r. i 27 stycznia 2021 r. polskich polityków partyjnych podających się za "Trybunał Konstytucyjny" przeciwko prawom kobiet do decydowania o swym macierzyństwie oraz wobec przedstawienia jako orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oświadczenia tych osób o niezgodności z Konstytucją wybranych przepisów aktu prawnego dotyczącego usuwania ciąży, Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) stwierdza, że wystąpienia tego i związanego z nim oświadczenia przedstawianego jako "wyrok" nie należy uznawać ani za wyrok ani za czynność prawną ważną lub prawnie obowiązującą, a to ze względu na brak uprawnień tych osób do działania w rolach sędziów Trybunału i brak uprawnienia Trybunału do orzekania w przedmiocie zgodności z Konstytucją wybranych przepisów lub części aktu prawnego. SWS w pełni popiera wystąpienia Fundacji Wolne Społeczeństwo (FWS) o zabezpieczenie obywateli Rzeczypospolitej przed wprowadzaniem ich w błąd przez polityków partyjnych w odniesieniu do prawa do usuwania ciąży.

SWS w pełni podziela opinię prawną Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) o niedopuszczalności orzekania w imieniu Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez osoby "wybrane do TK na miejsca już zajęte przez trzech sędziów", jak również --- zarzuty dotyczące orzekania z udziałem "Krystyny Pawłowicz, która jako posłanka jednoznacznie popierała zaostrzenie ustawy" (cyt.: RPO, VII.5001.11.2020.AMB). Podobne poglądy wyrażają inne osoby znające sytuację prawną w TK:

Prof. Krystyna Pawłowicz najpierw podpisała się pod wnioskiem do TK w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych, a później brała udział w wydaniu wyroku. Tym samym została naruszona zasada bezstronności. Wyrok jest więc nieważny - uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński.

www.onet.pl, 2021-01-27.

SWS w pełni podziela opinie FWS, występującej przeciwko bezprawiu w Trybunale Konstytucyjnym, która wskazała, że (cyt.: 26730156.fws):

Trybunał Konstytucyjny nie ma ani uprawnienia ani wiedzy i specjalistów do tworzenia nowego prawa, do przewidywania skutków i ewentualnych szkód zmieniania lub usuwania pojedynczych przepisów z ustawy. W tym celu w Polsce powołano Sejm z 460 posłami, których wspiera 460 biur poselskich ze specjalistami od konsultacji społecznych, z licznymi komisjami sejmowymi, ze specjalistami Kancelarii Sejmu w zakresie tworzenia prawa. W tym celu dodatkowo powołano Senat ze 100 senatorami do kontrolowania wyników pracy Sejmu, także z biurami, komisjami i specjalistami w zakresie tworzenia prawa (legislacji). Konstytucja przewiduje możliwość udziału przedstawicieli Sejmu i Senatu w pracach Trybunału Konstytucyjnego celem uniknięcia sytuacji, w której Trybunał uchyla akt prawny, a Sejm i Senat nie mają gotowego nowego aktu prawnego, by zastąpić natychmiast akt uchylany. Konstytucja przewiduje, że w wyjątkowej sytuacji Trybunał może dać Sejmowi i Senatowi aż 18 miesięcy przed momentem utraty mocy obowiązującej aktu prawnego (ustawy), by można było przyjąć nowy akt (ustawę) zastępujący akt uchylany. Nie ma powodu, by w takiej sytuacji w ogóle dochodziło do utraty mocy obowiązującej aktu prawnego (ustawy) w chwili, gdy nie ma aktu (ustawy) zastępującego akt tracący moc. Konstytucja nie upoważnia Trybunału do wyjmowania z obowiązującego aktu prawnego pojedynczych przepisów lub jednostek redakcyjnych tak samo jak rozsądek nie pozwala na wyjmowanie części z samochodu w czasie jazdy lub czynienie tego osobom bez przygotowania mechanicznego i warsztatu.

Dodatkowo Trybunał ma konstytucyjny obowiązek zadbać o odpowiedni czas na powiadomienie obywateli o rozstrzyganiu ważnej dla nich sprawy, a także na przygotowanie referendum ogólnokrajowego w takiej sprawie.

Te podstawowe reguły demokracji zostały dnia 22 października 2020 r. podeptane przez polityków i ich nominatów wprowadzonych do Trybunału. Wobec bezprawia w Trybunale Konstytucyjnym wystąpiła FWS, która dnia 23 października 2020 r. wniosła do Trybunału skargę na ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z powodu dopuszczania pozbawiania mocy obowiązującej części aktu prawnego. FWS zarazem wniosła o zawieszenie lub wstrzymanie wykonania orzeczenia z dnia 22 października 2020 r. Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wydanego pod sygnaturą akt: K 1/20.

Wobec rażącego bezprawia, łamania Konstytucji i praw człowieka, SWS wzywa obywateli Rzeczypospolitej do stwierdzenia nieważności działań funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej podejmowanych bez uprawnień określonych przepisami prawa, niezgodnych z Konstytucją lub pozbawionych podstawy prawnej, do wzajemnego wspierania się i udzielania pomocy i ochrony obywatelom pokrzywdzonym przez funkcjonariuszy państwowych, a także do rozpowszechniania informacji o bezprawności działań tych funkcjonariuszy. Rzeczpospolita zostanie zniszczona przez partie polityczne, jeśli obywatele działający w ramach społecznej solidarności przeciwko tym partiom nie zatrzymają państwowej przestępczości.