Inicjatywa CFA "Zatrzymać Sądowe Bezprawie i Łamanie Praw Dziecka" obejmuje następujące postulaty zasadnicze:

(1) Ratyfikować trzeci Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, aby zapewnić społeczne i międzynarodowe środki ochrony dziecka przed uzurpacjami władzy państwowej, a także środki ujawniania i badania przestępczości państwowej przeciwko społeczeństwu i rodzinie.

(2) Dodać do (planowanego w Polsce) referendum w sprawie przyjmowania migrantów pytanie: "Czy sprzeciwiasz się, by zagraniczne sądy na podstawie prawa obcego lub prawa Unii Europejskiej zabierały dzieci rodzicom i ostatecznie decydowały o rodzinach?", celem utrzymania międzynarodowego prawa rodzinnego i prawa Unii Europejskiej w granicach traktatowych i demokratycznych.

(3) Ratyfikować Konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, aby ustanowić międzynarodową ochronę przed państwowymi zbrodniarzami i państwowym terrorem.

(4) Zapewnić niezależne od sędziów i polityków demokratyczne rozstrzyganie w sprawach odpowiedzialności sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych i sądowych, celem ochrony przed przemianą sądownictwa w zorganizowaną przestępczość w warunkach bezkarności sędziów.

(5) Zapewnić społeczne i rodzinne rzecznictwo (advocacy) praw oraz interesów dziecka w postępowaniach sądowych i administracyjnych, niezależne od sędziów, polityków i zawodowych prawników oraz od decyzji państwowych, celem zapobiegania przemianie spraw rodzinnych w żerowisko dla urzędników i prawników.

Zatrzymać sądowe bezprawie i łamanie praw dziecka