Do połowy 2020 r. Sąd Najwyższy nie rozpatrzył zarzutu sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2019 r., którego dokonano zastraszeniem części wyborców, zniechęcając ich do popierania kandydatur wymagającego podpisania listy poparcia oraz ujawnienia własnego numeru PESEL.

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) zaskarża w całości postanowienie z dnia 11 marca 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa pod sygn. akt: PO I Ds. 96.2020, i wnosi o jego uchylenie w całości. Zaskarżonemu postanowieniu FWS zarzuca niezbadanie nielegalności:

(1) przeprowadzania wyborów z dopuszczeniem osób bez dokumentu tożsamości, z ograniczeniem czasu na ocenę kandydatów i utrudnieniem zbierania poparcia dla kandydatów poprzez akcję Poczty Polskiej ostrzegania o ryzyku ujawniania numeru PESEL w czasie przeznaczonym na zbieranie podpisów poparcia;

(2) odmowy ujawnienia orzeczeń w sprawie ważności wyborów;

(3) powoływania sędziów po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny dnia 29 listopada 2007 r. pod sygnaturą akt: SK 43/06, wyroku uchylającego na wiele lat podstawę prawną powoływania sędziów;

(4) pełnienia po 1997 r. urzędów sędziowskich wbrew Konstytucji przez osoby nie powołane przez prezydenta RP, lecz przez przestępczą Radę Państwa PRL, jak również nielegalności wybierania sędziów z naruszeniem art. 187 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 4 ust. 2 Konstytucji, które dopuszczają wybieranie wyłącznie przez Naród 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa (niewskazanie podmiotu wybierającego implikuje stosowanie ogólnej zasady bezpośredniego działania Narodu);

(5) "adopcji zagranicznej" --- wobec jej konstytucyjnej niedopuszczalności i braku podstawy prawnej w prawie polskim --- i przestępczych działań rzekomych sędziów, także Sądu Najwyższego, w sprawach takich "adopcji", będących w istocie porwaniami dzieci.

Uzasadnienie szkodliwości czynów i zakresu pokrzywdzenia zawarto w zawiadomieniu. Uzasadnienie takie nie jest zgodnie z prawem i wbrew oczekiwaniom prokuratora "pomocą w wyjaśnianiu stanowiska". Zawiadomienie nie jest aktem oskarżenia, lecz początkiem drogo do niego.

http://ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmcjNQhKm4RCZREu76iQDAfhmXboQjxQY4JBD7k6cm2Tr2/zniechecanie-do-podpisywania-list-poparcia-kandydatow-w-wyborach-parlamentarnych-2019-cfa-1440.jpg

26502997.fws

Fundacja Wolne Społeczeństwo

Adresaci:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa
e-mail: sekretariat_warszawa.po.gov.pl; fax: (0048) 22 21 73 250

Sygn. akt: PO I Ds. 96.2020

Dot.: ukrycia zarzutów przeciwko ważności wyborów parlamentarnych w 2019 r. (sygn. akt WSA w Warszawie: II SA/Wa 2575/19), fałszowania wyborów prezydenckich w 2020 r., bezprawnej obsady sądów i niezgodnego z prawem powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, niezwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, znieważenia obywateli na szkodę organizacji społecznej