W Polsce narasta sprzeciw wobec narzucania obywatelom scentralizowanej sieci radiowej transmisji danych w technologii 5G zamiast rozpoczęcia przygotowań przejścia do etapu najnowocześniejszych sieci rozproszonych, typu "mesh" (topologia siatki) lub "peer-to-peer", równorzędnych węzłów, kontrolowanych przez obywateli i wykluczających monopolizację.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) oraz Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) zaniepokojone bezczynnością Ministra Zdrowia zdającego się skupiać swą uwagę na przedsięwzięciach typu "Szumowski Investment" wzywają Ministra Zdrowia do udzielenia za pomocą poczty elektronicznej informacji publicznej obejmującej odpowiedź na poniższe pytania oraz --- w przypadku pozytywnej na nie odpowiedzi --- dokumenty zawierające informację będące źródłem wiedzy, której dotyczą te pytania:

Czy Minister Zdrowia dysponuje wiedzą doświadczalną (empiryczną) oraz faktyczną pozwalającą Ministrowi wykluczyć możliwość zwiększania podatności komórek na infekcje wirusowe przez promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach użytkowanych przez nadajniki sygnału 5G znajdujące się w odległości mniejszej niż 1000 m od zabudowań mieszkalnych?

Czy Minister Zdrowia dysponuje wiedzą faktyczną pozwalającą Ministrowi wykluczyć wyższą ekonomiczną użyteczność i społeczną akceptowalność wykorzystania częstotliwości radiowych do budowy systemu łączności rozproszonej, opartej o stacje nadawczo-odbiorcze należące wyłącznie do użytkowników tego systemu z wykorzystaniem rozproszonej natury Internetu zamiast wykorzystywania częstotliwości radiowych do budowy kolejnego scentralizowanego systemu transmisji danych naruszającego zasady wolnej konkurencji i tworzącego korporacyjne oraz rządowe zagrożenia monopolowe?

Czy Minister Zdrowia dysponuje wiedzą doświadczalną (empiryczną) oraz faktyczną pozwalającą Ministrowi wykluczyć możliwość zapewnienia w istotnych zastosowaniach na obszarach gęstej zabudowy za pomocą technik światłowodowych lub przewodowych dostępu do Internetu o przepustowości osiągalnej w sieciach 5G?

FWS wnosi o udzielanie informacji w czasie ich dostępności, bez oczekiwania na zebranie wszystkich informacji objętych wnioskiem, a także o stosowne pominięcie lub wskazanie przy udostępnianiu dokumentów tych treści zawartych w dokumentach, które są na mocy prawa chronione lub powinny być chronione lub nieudostępniane z innych powodów, np. dla ochrony interesów przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.

SWS/FWS otrzymuje informacje o zaniepokojeniu społecznym możliwością wzrostu przepuszczalności błon lub ścian komórkowych pod wpływem emisji elektromagnetycznej oraz o braku uznania potrzeby dodawania kolejnych źródeł takiej emisji, gdy nie wykorzystuje się w pełni możliwości sieci LTE oraz możliwości rozbudowy sieci światłowodowych i przewodowych w miastach i skupiskach zabudowy. Poza tym społeczny niepokój budzi brak rozważenia możliwości pominięcia technologii 5G i przejścia do etapu najnowocześniejszych sieci rozproszonych, równorzędnych węzłów, typu "peer-to-peer" lub "mesh" (topologia siatki), które mogłyby zapewniać ochronę zdrowia dzięki możliwości elastycznego i dokładnego dostosowania ich użycia przez użytkowników do ich potrzeb.

Wobec informacji o zaabsorbowaniu Ministra rozwijaniem z naruszeniem prawa swej własnej rodzinnej przedsiębiorczości "Szumowski Investment" i podobnych przedsięwzięć, koniecznym jest zbadanie, czy Minister w ogóle dysponuje wiedzą wykraczającą poza potrzeby "Szumowski Investment" i czy zajmuje się wykonywaniem swych obowiązków oraz troszczy o obywateli i wykorzystanie środowiska naturalnego z pożytkiem dla obywateli i bez niszczenia go.

https://cyfrowa.rp.pl/telekomunikacja/47991-fala-agresji-przeciw-5g-juz-w-polsce-zaplonely-pierwsze-maszty

https://pl.wikipedia.org/wiki/Topologia_siatki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer