Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wniosła dnia 23 października 2020 r. o zawieszenie "orzeczenia" wydanego w Trybunale Konstytucyjnym dnia 22 października 2020 r., i wskazała, że nie wolno było stwierdzać sędziom Trybunału niezgodności z Konstytucją pojedynczych przepisów ustawy i w ten sposób pozbawić tych przepisów mocy obowiązującej, ponieważ wyjmowanie pojedynczych przepisów lub jednostek redakcyjnych z aktu prawnego jest jego zmienianiem, tworzeniem prawa o nowej treści, tworzeniem nowych norm prawnych, czyli jest zastrzeżonym dla Sejmu i Senatu działanie prawotwórczym, ustawodawczym, a Trybunał ma uprawnienie jedynie do pozbawiania mocy obowiązującej całych aktów prawnych (ustaw).

Przeciwko bezprawiu w Trybunale Konstytucyjnym

Osoby osadzone przez partie polityczne na stanowiskach sędziów Trybunału Konstytucyjnego popełniły w czwartek, 22 października 2020 r., co najmniej przestępstwo przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny nie ma ani uprawnienia ani wiedzy i specjalistów do tworzenia nowego prawa, do przewidywania skutków i ewentualnych szkód zmieniania lub usuwania pojedynczych przepisów z ustawy. W tym celu w Polsce powołano Sejm z 460 posłami, których wspiera 460 biur poselskich ze specjalistami od konsultacji społecznych, z licznymi komisjami sejmowymi, ze specjalistami Kancelarii Sejmu w zakresie tworzenia prawa. W tym celu dodatkowo powołano Senat ze 100 senatorami do kontrolowania wyników pracy Sejmu, także z biurami, komisjami i specjalistami w zakresie tworzenia prawa (legislacji). Konstytucja przewiduje możliwość udziału przedstawicieli Sejmu i Senatu w pracach Trybunału Konstytucyjnego celem uniknięcia sytuacji, w której Trybunał uchyla akt prawny, a Sejm i Senat nie mają gotowego nowego aktu prawnego, by zastąpić natychmiast akt uchylany. Konstytucja przewiduje, że w wyjątkowej sytuacji Trybunał może dać Sejmowi i Senatowi aż 18 miesięcy przed momentem utraty mocy obowiązującej aktu prawnego (ustawy), by można było przyjąć nowy akt (ustawę) zastępujący akt uchylany. Nie ma powodu, by w takiej sytuacji w ogóle dochodziło do utraty mocy obowiązującej aktu prawnego (ustawy) w chwili, gdy nie ma aktu (ustawy) zastępującego akt tracący moc. Konstytucja nie upoważnia Trybunału do wyjmowania z obowiązującego aktu prawnego pojedynczych przepisów lub jednostek redakcyjnych tak samo jak rozsądek nie pozwala na wyjmowanie części z samochodu w czasie jazdy lub czynienie tego osobom bez przygotowania mechanicznego i warsztatu.

Dodatkowo Trybunał ma konstytucyjny obowiązek zadbać o odpowiedni czas na powiadomienie obywateli o rozstrzyganiu ważnej dla nich sprawy, a także na przygotowanie referendum ogólnokrajowego w takiej sprawie.

Te podstawowe reguły demokracji zostały dnia 22 października 2020 r. podeptane przez polityków i ich nominatów wprowadzonych do Trybunału. Wobec bezprawia w Trybunale Konstytucyjnym wystąpiła FWS, która dnia 23 października 2020 r. wniosła do Trybunału skargę na ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z powodu dopuszczania pozbawiania mocy obowiązującej części aktu prawnego. FWS zarazem wniosła o zawieszenie lub wstrzymanie wykonania orzeczenia z dnia 22 października 2020 r. Trybunału Konstytycyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wydanego pod sygnaturą akt: K 1/20.

Potrzeba i możliwość wspólnego działania

Kiedy funkcjonariusze kluczowych organów państwa przekraczają swe uprawnienia i popełniają poważne przestępstwa, działając bez podstawy prawnej i poza granicami prawa, to ich działania należy uznawać za nieważne. Jednak zarazem należy wykorzystać wszelki środki prawne naprawiania szkód, które oni czynią, a następnie pociągnąć ich do odpowiedzialności za te szkody, cywilnej i karnej.

Do naprawiania szkód czynionych w Trybunale Konstytucyjnym przez polityków potrzebne jest publiczne poparcie społeczne dla takich działań, jakie podejmuje FWS, i potrzebne jest podejmowanie przez obywateli podobnych działań.

Każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy pozwalające Trybunałowi zmieniać prawo wbrew Konstytucji. Każdy może powołać na uzasadnienie swej skargi powyższą argumentację oraz argumenty ze skargi FWS. Każdy może żądać zawieszenia lub wstrzymania wykonania orzeczenia z dnia 22 października 2020 r. Trybunału Konstytycyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wydanego pod sygnaturą akt: K 1/20. Postępowanie w sprawie skargi jest wolne od opłat poza opłatą dla adwokata albo radcy prawnego sporządzającego skargę. FWS uznaje, że wymóg korzystania z pomocy adwokata albo radcy jest też niezgodny z Konstytucją. Jednak osoby chcące jak najszybciej wnieść skargę mogą uznać, że mimo to zlecą sporządzenie skargi prawnikowi. Jeśli nie ma się dochodów pozwalających na takie zlecenie, to można złożyć w najbliższym sądzie rejonowym wniosek o zwolnienie z koszów postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej.

Zarazem czas też przygotowywać postępowania karne i cywilne przeciwko politycznym nominatom w Trybunale Konstytucyjnym, którzy nadużywają swych uprawnień, przekraczają je i łamią prawo oraz prawa człowieka.

Pomóż powstrzymać skutki bezprawia w Trybunale Konstytucyjnym! Wnieś własną skargę z wnioskiem o zawieszenie! Poprzyj wniosek FWS o zawieszenie "orzeczenia" w sprawie aborcji:

http://wolnespoleczenstwo.org/pl/nielegalne-orzeczenie-w-sprawie-aborcji/


Fundacja Wolne Społeczeństwo