Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland)
e-mail: sws@wolspo.org, fax.: 0048 61 666 1059, tel.: 0044 330 325 0405

Dnia 25 stycznia 2017 r.

ADRESACI:

Prokurator Generalny
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
tel.: (22) 12 51 594
fax.: (22) 12 51 882
e-mail: biuro podawcze  pk gov pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa
fax.: 22 217-31-20
e-mail: sekretariat  warszawa po gov pl

ZAWIADOMIENIE o przestępstwach i o podejrzeniu przestępstw handlu dziećmi

Zawiadamiam o popełnieniu przestępstw:

(1) handlu dziećmi;

(2) przekazania dzieci przemocą celem wykorzystywania seksualnego obywatelom 
Stanów Zjednoczonych Ameryki;

(3) nieudzielenia dzieciom pomocy i ochrony w zakresie konstytucyjnych 
obowiązków Rzeczypospolitej;

(4) wydalenia małoletnich obywateli polskich z terytorium Rzeczypospolitej;

(5) naruszenia prawa obywateli polskich do obywatelstwa;

(6) ukrywania przestępstw przeciwko dzieciom (z art. 189 Kk i in.);

oraz zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia i popełniania innych podobnych 
przestępstw na szkodę wielu dzieci będących polskimi obywatelami, w 
szczególności przeciwko małoletniej Lidii (...) w związku z postępowaniem 
przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa, sygn. akt: VI Nsm 851/16.

Wnoszę o niezwłoczne podjęcie starań o zapewnienie dzieciom ochrony, powrotu 
do Polski, wznowienia postępowań adopcyjnych.

Wnoszę o ustalenie tożsamości wszystkich krajowych i zagranicznych osób, 
które działały lub działają na szkodę dzieci w postępowaniach wyżej 
określonych, oraz o ustalenie wszystkich osób, które w tych postępowaniach 
naruszyły lub naruszają prawo.

Pośród osób winnych przestępstw wskazuję:

(1) panią Barbarę Passini, dyrektora Krajowego Ośrodka Adopcyjnego Polskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako sprawczynię handlu dziećmi;

(2) panią Izabelę Rutkowską, dyrektora Krajowego Ośrodka Adopcyjnego 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako sprawczynię handlu dziećmi lub 
jako pomocnicę w handlu dziećmi

(3) panią Katarzynę Napiórkowską, naczelnika w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, jako pomocnicę w handlu dziećmi;

(4) pana Bartosza Marczuka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, jako pomocnika w handlu dziećmi;

(5) panią Elżbietę Rafalską; Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
jako pomocnicę w handlu dziećmi;

(6) panią Grażynę Ogińską, sędzię Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa, jako 
pomocnicę w handlu dziećmi;

(7) panią Małgorzatę Gutkowską, sędzię Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa, 
jako pomocnicę w handlu dziećmi;

(8) panią Cathryn Paige Kinney, wnioskodawczynię w postępowaniu adopcyjnym 
przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa, sygn. akt: VI Nsm 851/16;

(9) pana Thomasa Bradleya Kinneya, wnioskodawcę w postępowaniu adopcyjnym 
przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa, sygn. akt: VI Nsm 851/16;

(10) Rzecznika Praw Dziecka;

(11) Rzecznika Praw Obywatelskich;

(12) Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Rażącymi, przestępnymi niedopełnieniami obowiązków Rzecznika Praw Dziecka i 
Rzecznika Praw Obywatelskich są niewystąpienia o wznowienie postępowania 
adopcyjnego, w którym z winy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za 
postępowanie adopcyjne, doszło do przekazania dziecka przestępcom, 
dewiantom, pedofilom.

Wstępnie określony czas popełniania przestępstw obejmuje otwarty okres 
rozpoczęty z początkiem roku 1990. Przestępstwa są przestępstwami 
zakończonymi lub trwającymi o bestialskim charakterze i wysokiej 
szkodliwości społecznej. Czas rozpoczęcia okresu popełniania przestępstw na 
potrzeby postępowania należy ustalić w toku postępowania.

Wskazywane niniejszym osoby stworzyły i podtrzymują lub pozwalają utrzymywać 
w rozkładającym się państwie polskim system handlu dziećmi pod pozorem 
adopcji zagranicznych. Dzieci dostarczane były i są do państw, w których nie 
mają ochrony przed czynieniem z nich przedmiotów dalszej wymiany handlowej, 
w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzieci będące ofiarami 
wskazanych osób były lub są wykorzystywane seksualnie za wiedzą wskazanych 
osób. Dzieci mogły lub mogą być także wykorzystywane do celów medycznych, w 
szczególności do pozyskiwania od nich materiału biologicznego.

Istnieją podstawy podejrzenia, że dzieci z Polski wywożone były i są w 
trakcie postępowań adopcyjnych, a także, że z krajów przedstawianych jako 
kraje ich przyszłego adopcyjnego zamieszkania przekazywane były i są do 
innych krajów.

Z uwagi na korupcję polityczną i prywatną polskiej Prokuratury, nie 
podejmującej działania w znanej jej sprawie adopcyjnego handlu dziećmi, 
jedynymi wiarygodnymi ustaleniami są obecnie ustalenia śledczych pracujących 
dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, wskazane w publikacji "Pajęczyna groźnych 
powiązań oplotła polskie dzieci" gazety "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 25 
stycznia 2017 r. (nr 17, str. A2). Polscy pracownicy ministerialni podjęli 
działania wskutek zagrożenia odpowiedzialnością karną, jakie stworzyli dla 
nich śledczy pracujący w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wskazana gazetowa publikacja ukazuje najistotniejsze czyny przestępne objęte 
niniejszym zawiadomieniem:

(1) przeprowadzanie adopcji wbrew ustawowemu zakazowi adopcji zagranicznej 
takich dzieci, którym można zapewnić zastępcze środowisko rodzinne w Polsce 
(art. 114^2. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "Przysposobienie, które 
spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w 
Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może 
nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu 
odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne.");

(2) łamanie konstytucyjnego zakazu wydalania obywatela Rzeczypospolitej za 
granicę;

(3) łamanie konstytucyjnego nakazu pomocy obywatelowi za granicą, dokonywane 
z powołaniem obcego obywatelstwa narzuconego dzieciom bezprawnie, bez ich 
zgody, jako przeszkody w udzielaniu pomocy;

(4) niepowiadomienie prokuratora o przestępstwach popełnionych przeciwko 
dzieciom, polskim obywatelom za granicą;

(5) niewystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych o zorganizowanie ochrony 
lub powrotu dzieci;

(6) niewystąpienie do sądu o wznowienie postępowania adopcyjnego wobec 
ujawnienia przestępstw i oszustw popełnionych na szkodę dzieci przez 
obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki;

(7) ukrywanie okoliczności i sprawców przestępstw przeciwko dzieciom, 
dokonywane także na szkodę innych dzieci;

(8) usiłowanie doprowadzenia do kolejnych adopcji do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, prawdopodobnie celem wywiązania się z korupcyjnych umów sprzedaży 
dzieci, mimo wiedzy o braku ochrony dzieci, i wiedzy o popełnionych 
przeciwko nim przestępstwach w tym państwie;

Czynami przestępnymi były i są powiązane z powyższymi działania w zakresie:

(9) braku nadzoru i uniemożliwiania organizacji społecznej nadzorowania 
postępowania adopcyjnego (Grażyna Ogińska, Małgorzata Gutkowska), 
ignorowania próśb organizacji społecznej o zatrzymanie adopcji (Katarzyna 
Napiórkowska, Bartosz Marczuk, Elżbieta Rafalska); odmowy odpowiedzi na 
zarzuty udziału w handlu dziećmi wyrażonej przez podsekretarza stanu 
Bartosza Marczuka dnia 24 stycznia 2017 r. w rozmowie telefonicznej z 
przedstawicielem Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo słowami: "Do komety 
Halleya będę strzelał? Pan sobie może pisać, co Pan chce" (sygn. akt: 
RKP-6171-2017, tel.: 225290730; sygn. akt: SPRM.570.226.16, p. Marek 
Kryński, tel. 226946805).

Bezprawne wykluczenie niezależnej organizacji społecznej z nadzorowania 
postępowania adopcyjnego, jak to uczyniono w postępowaniu adopcyjnym Sądu 
Rejonowego dla Łodzi - Widzewa, sygn. akt: VI Nsm 851/16; oraz powołanie 
pracownika ośrodka adopcyjnego lub domu dziecka na "opiekuna" prawnego 
dziecka; pozbawia dziecko wszelkiej ochrony prawnej, a zarazem dowodzi 
umyślności łamania prawa w postępowaniu.

Pani Barbara Passini działała przez dziesięciolecia poza jakąkolwiek 
niezależną kontrolą, korzystając z poparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
("Wszystkie dzieci są nasze"), degenerującej się organizacji o 
komunistycznej proweniencji, która swym znanym z okresu PRL imieniem poczęła 
zasłaniać swój udział w adopcyjnym dostarczaniu dzieci pedofilom. Pani 
Barbara Passini ośmielona tym poparciem i bezkarnością, stała się w istocie 
zawodową handlarką dziećmi. Bezkarność w procederze handlu dziećmi uzyskała 
wraz z wieloma osobami odnoszącymi osobiste korzyści dzięki handlowi 
dziećmi, gdy około roku 2010 zmieniono polskie prawo w taki sposób, by 
wykluczyć czyny adopcyjnego handlu dziećmi z kategorii przestępstw handlu 
ludźmi, by wyłączyć stosowność w sprawach adopcyjnych ochrony z Kodeksu 
postępowania administracyjnego, by w końcu ustanowić zasadę pozwalającą 
wydawać dziecko adopcyjnym nabywcom nawet po ujawnieniu naruszenia prawa w 
postępowaniu adopcyjnym.

Przedstawiane podejrzenia celowych zmian prawa uprawdopodobnia między innymi 
okolicznościami ujawnienie dokonane czasie sejmowego wyjaśniania korupcyjnej 
propozycji pana Lwa Rywina, że ustawy w Polsce można "kupować", i to po 
względnie niskich cenach.

Wyżej wskazani funkcjonariusze publiczni oraz inni pomocnicy procederu 
handlu dziećmi firmowanego przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i inne 
podmioty, mogli działać wskutek korupcji pośredniej, podejmując działania, 
od których podjęcia uzależniano utrzymanie ich na stanowiskach. Dotyczy to 
także prokuratorów. 

Głównymi beneficjentami procederu handlu dziećmi mogą być osoby działające 
niejawnie, i nie ujawnione. Osoby wskazywane niniejszym zawiadomieniem jako 
winne, są być może jedynie pomniejszymi uczestnikami handlu dziećmi, za 
którym stać mogą wpływowe osoby i organizację zagraniczne, dysponujące 
ogromnymi środkami finansowymi pozwalającymi organizować okrutne 
wykorzystywanie dzieci.

Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczne wszczęcie postępowania karnego.